Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Προσλήψεις στον ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι o ΑΗΣ Αµυνταίου - Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη πέντε (5) εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθµού.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 02/03/2016 έως 11/03/2016 στη Γραµµατεία του Σταθµού την ειδική έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την υποβολή της αίτησης:
1. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για τον προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος ανερ γίας του υποψηφίου, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ∆ΕΗ Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απασχολήθηκε. Σηµειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόµων που έχουν απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου(60 ηµεροµίσθια) αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 µήνες από τη λήξη της προηγούµενης απασχόλησής τους στη ∆ΕΗ Α.Ε.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

1 σχόλιο:

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.