Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Τα Δύο Όχι

H ομιλία του Αρχιμανδρίτη π. Ιουστίνου Μπαρδάκα

Τά χαράματα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 τόν πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Μεταξᾶ ἐπισκέφθηκε ὁ πρέσβυς τῆς Ἰταλίας στήν Ἑλλάδα Ἐμανουήλ Γράτζι καί τοῦ ἐπέδωσε τελεσίγραφο μέ τό ὁποῖο ἡ φασιστική κυβέρνηση Μουσολίνι ζητοῦσε νά καταλάβει στρατηγικά σημεῖα τῆς Ἑλλάδος ἔνοπλα. Ὅπως σημειώνει ὁ Γράτσι στό βιβλίο του «Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους. Ἡ ἐπιχείρηση κατά τῆς Ἑλλάδος» (ἔκδοση Ἐστία, Ἀθήνα 1980, σελ. 272-274) ἡ Ἰταλική κυβέρνηση ζήτησε ἀπό τήν Ἐλληνική κυβέρνηση «όπως μη εναντιωθή εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων των προοριζομένων να την πραγματοποιήσωσι. Τα στρατεύματα ταύτα δεν παρουσιάζονται ως εχθροί του ελληνικού λαού και η Ιταλική Κυβέρνησις δεν προτίθεται ποσώς, δια της προσωρινής κατοχής στρατηγικών τινών σημείων, επιβαλλομένης υπό της ανάγκης των περιστάσεων και εχούσης καθαρώς αμυντικόν χαρακτήρα, να θίξη οπωσδήποτε την κυριαρχίαν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Η Ιταλική Κυβέρνησις ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώσει αυθωρεί εις τας στρατιωτικάς αρχάς, τας αναγκαίας διαταγάς ίνα η κατοχή αύτη δυνηθή να πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει αντίστασιν, η αντίστασις αυτή θα καμφθή δια των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψει εκ τούτου».
Ὁ ἕλληνας Πρωθυπουργός μπροστά σέ αὐτήν τήν πρόκληση χωρίς περιστροφές καί διπλωματικούς ἐλιγμούς ἀρνεῖται τήν ὑποταγή στίς ἰταλικές ἀπειλές καί ἀπευθυνόμενος στόν πρέσβυ Γκράτσι στά Γαλλικά τοῦ λέγει: «alors, c’ est la guerre», «πόλεμος, λοιπόν!». Στή συ7νέχε μνημειώδες διάγγελμά του
«Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζούμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν του πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μαςπαραδόσεις.Νυν υπέρ πάντων ο αγών».
Ἡ εἴδηση γιά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου ἔπεσε σάν ἀστραπή στήν Ἑλλάδα πού μόλις ξυπνοῦσε. Τί περίεργο ὅμως! Ἡ ἀστραπή δέν ἔφερε μπόρα καί ἀναστάτωση, φόβο καί ἠττοπάθεια. Ἀντίθετα, γέννησε θύελλα ἐνθουσιασμοῦ. Μιά θύελλα κάθε ἄλλο παρά πρωτόγνωρη γιά τό βασανισμένο Γένος τῶν Ἑλλήνων. Γράφει ὁ Ἄγγελος Σικελιανός στό περιοδικό «Ἐστία» στίς 15 Νοεμβρίου 1940 (τ. 334) ὑμνολογώντας τή μεγάλη ἡμέρα, τήν μητέρα ἡμέρα, τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940: «Ελέγαμε: ένα Μαραθώνα ακόμα! Ελέγαμε : Μια Σαλαμίνα ακόμα! Ελέγαμε: Ακόμα ένα εικοσιένα! Κι ήρτες τέλος συ, Μητέρα-Μέρα, οπού αγκάλιασες κι ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατο τους ηθικόν Ιστορικό Ρυθμό!
Ω δικαίωση όλων των ελληνικών αγώνων! Ω ύψιστη ηθική στροφή μέσα στο χάος ολόκληρου του Κόσμου! Και μαζί, ω γιγάντια, πλέρια ιστορική καταβολή, από την οποία, Ν ι κ η τ έ ς, οι Έλληνες, θα ξεκινήσουμε αύριο, πρωτοπόροι της πνευματικής ανάπλασης ολόκληρης της γης!
Ω Μέρα-Μάννα, που μας έσπασες ακέρια κι ως το ύστατο, όλα τα κρυφά εσωτερικά δεσμά μας! Ω κοσμοϊστορική Ελευθερία, τόσο βαθειά λαχταρισμένη! Να Σε! Σε κατέχουμε! Σε νιώθουμε! Σε θέλουμε!
Και θε να Σε κρατήσουμε όλοι, στο τεράστιο ύψος που μας φανερώθηκες απ’ τα χαράματα των Εικοσιοχτώ του Οχτώβρη του 1940, κι ως με τη συντέλεια των αιώνων, είτε ζήσουμε, είτε, αύριο που θα φέγγεις πάνω απ’ όλο τον πλανήτη το γιγάντιο φως Σου, θα βρισκόμαστε στα σπλάχνα Σου, ω Μητέρα, αθάνατοι νεκροί!»
Ἐκεῖνο τό πρωινό τῆς Δευτέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 οἱ πανέλληνες ξεχύθηκαν στούς δρόμους κρατώντας στά χέρια τους τή γαλανόλευκη, ἐπευφημώντας τήν ἄρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τους καί συμπυκνώνοντας αὐτή τήν ἄρνηση σέ μιά λέξη-βροντή, πού ἔμελλε νά γίνει τό σύνθημα ὅλου τοῦ ἔπους τοῦ 1940. «ΟΧΙ». Βροντοφώναξαν τό «ΟΧΙ» σέ ὅλους αὐτούς πού ἐπιβουλεύτηκαν τήν ἐθνική τους ἀνεξαρτησία καί ἐλευθερία, τήν προσωπική τους ἀξιοπρέπεια, τό δικαίωμα στή δημιουργία καί στήν τιμή. Βροντοφώναξαν ΟΧΙ, ὅπως καί οἱ πρόγονοί τους στό παρελθόν. «Τό ΟΧΙ τοῦ 1940 εἶναι τό ἴδιο μέ τοῦ Προμηθέα καί τῆς Ἀντιγόνης. Αὐτός ὁ λαός πού γιορτάζει τό ΟΧΙ, εἶναι ὁ ἴδιος πού πολέμησε στόν Μαραθώνα, πού ἔψαλε νικητήρια τροπάρια μές στήν ἁγια-Σοφιά καί πού θυσιάστηκε στό Σούλι καί στό Μεσολόγγι. Ἔτσι ὅταν οἱ πρῶτοι νεκροί ἔγειραν στό χῶμα νά περάσουν τήν πρώτη νεκρική νύχτα, κοιμήθηκαν στή γῆ πού γέννησε τήν πιό ὑψηλή πανάρχαιη ἄρνηση τοῦ ἐλεύθερου ἀνθρώπου, κάτω ἀπό τόν ἴδιο ἔναστρο οὐρανό πού εἶχε ξενυχτήσει τούς ἥρωες τῆς Σαλαμίνας» ἔγραφε ὁ Γάλλος πολιτικός καί λογοτέχνης Μαρλώ.
Ἐκπλήσσει πραγματικά τό ὁμόθυμο καί ὁμοειδές πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων. Παρ’ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἦταν διηρημένη πολιτικά, λόγω τῆς δικτατορίας τοῦ Μεταξᾶ, παρ’ ὅτι διαφορές κοινωνικές καί ταξικές ταλάνιζαν τήν καθημερινή ζωή, ἐν τούτοις μπροστά στόν κίνδυνο τῆς δουλείας οἱ Ἕλληνες ἑνώθηκαν, ἔγιναν μία γροθιά, ἕνα σῶμα, μία ψυχή μέ ἕναν καί μόνον στόχο. Τήν προάσπιση τῶν πατρώων. «Αυτή η ομοθυμία των δέκα εκατομμυρίων Ελλήνων», γράφει ὁ Στρατῆς Μυριβίλης λίγες ἡμέρες μετά τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940.( Νέα Ἐστία, 15 Νοεμβρίου 1940, τ. 334) «με την οποίαν αντίκρυσαν το φοβερό γεγονός του πολέμου, είναι θαρρώ το πιο σπουδαίο φαινόμενο μέσα στην ιστορία του έθνους μας ολόκληρη. Η Ελλάδα σύσσωμη, σύψυχη, στάθηκε μπροστά στο ανοιχτό βιβλίο της Μοίρας και υπαγορεύει το νέο κεφάλαιο της ιστορίας της.
Δεν έγινε αυτό με εξαναγκασμούς ούτε με φοβέρες. Τα δέκα εκατομμύρια των Ελλήνων πρόσφεραν τους πληγωμένους εγωισμούς των, τις φιλοδοξίες και τα μίση και τα πάθη τους τα πολιτικά, και τους προσωπικούς φθόνους και τις ματαιοδοξίες τους, πρόσφεραν τις κοσμοθεωρίες τους και τις διαφωνίες τους και τις αυταρέσκειές τους, πρόσφεραν τις ελευθερίες τους στο βωμό της Ελλάδας, με τον ίδιο τρόπο που τα ζευγάρια πρόσφεραν τις χρυσές βέρες τους και οι πτωχές υπηρέτριες τις οικονομίες τους. Έτσι οι πεντακόσιες χιλιάδες των στρατευμένων νέων πρόσφεραν τα νειάτα και τη ζωή τους. Όλοι με λεύτερη τη θέληση, όλοι από το περίσσευμα της καρδιάς».
Ἡ Ἑλλάδα εἶπε τό ΟΧΙ μόνη καί ἀβοήθητη. Δέν ἤλπισε σέ καμιά μεγάλη δύναμη, σέ καμιά ἰσχυρή συμμαχία, σέ κανέναν στρατιωτικό ἐξοπλισμό. Αὐτό πού ἔκαμε ἦταν μιά τρέλα. Οἱ Ἰταλοί ὑπερτεροῦσαν συντριπτικά καί σέ ἀνθρώπινο μάχιμο δυναμικό καί σέ στρατιωτικό ἐξοπλισμό. Ὁ ἀγώνας αὐτός ἦταν καθαρή παραφροσύνη. Γιά τόν Ἕλληνα ὅμως αὐτό πού πολλοί Εὐρωπαῖοι ὀνόμασαν παραφροσύνη ἀποτελοῦσε τό ὑπέρτατο χρέος πρός τούς ἀπογόνους καί τούς ἐπιγόνους. «Ἕνα ἀπό τά γνωρίσματα τοῦ ἐθνικοῦ ἑλληνικοῦ ἤθους εἶναι ὅτι στή σύγκριση τῶν στιγμῶν τοῦ ἀγώνα θέτει πάντα πιό ψηλά τή θυσία ἀπό τήν ἐπιτυχία. Ὑπάρχει ἔνας ἰσχυρός τόνος ρομαντισμοῦ σ’ αὐτήν τήν ἀποτίμηση. Ὁ ρεαλιστής λογαριάζει τό ἀποτέλεσμα. Τόν ρομαντικό γοητεύει ἡ προσπάθεια πού διατηρεῖ τήν ἀξία της καί ὅταν τό ἀποτέλεσμα δέν εἶναι τό προσδοκώμενο. Καί ἡ ἄποψη αὐτή ἔχει ὑψηλό ἡθικό νόημα. Τά ἀποτελέσματα τῶν πράξεών μας δέν ἐξαρτῶνται ἀπό μᾶς. Ἡ προσπάθεια ὅμως εἶναι ἐντελῶς δική μας. Χρέος μας εἶναι νά ἀγωνιζόμαστε. Τήν ἐπιτυχία τήν δίνουν καί ἄλλες αἰτίες καί συχνά ἡ σύμπτωση. Πόσο ὑψηλότερα τοποθετεῖ ὁ λαός μας αὐτός τή θυσία ἀπό τή νίκη, φαίνεται καθαρά ἀπό τή συναισθηματική ἀπήχηση, πού ἔχουν στήν ψυχή του ἀντίστοιχα γεγονότα ἀπό τήν ἱστορία τοῦ παρελθόντος του. Δηλαδή ἐκτιμᾶ περισσότερο τίς Θερμοπῦλες ἀπό τόν Μαραθώνα. Ὑπερηφανεύεται πιό πολύ γιά τό Μεσολόγγι παρά γιά τήν ἄλωση τῆς Τριπολιτσᾶς. Καί ἄν μέσα στή θυσία κάθε ἄνθρωπος αἰσθάνεται συγκλονιστικότερα τό δραματικό μεγαλεῖο τῆς πάλης, τόν Ἕλληνα τόν ἐδίδαξε ἡ ἱστορία του νά ταυτίζει τό χρέος μέ τή θυσία, νά θεωρεῖ κλῆρο καί μοίρα τοῦ ἔθνους του τίς δύσκολες στιγμές καί ὄχι τήν ἐκθαμβωτική ἐπιτυχία, ἀλλά τή θυσία πού ὑψώνει τόν συντριμμένο πάνω άπό τόν νικητή».
Αὐτό εἶναι τό διαχρονικό ἑλληνικό ἦθος. Τό ἦθος πού δέν ζυγίζει, δέν μετρᾶ, δέν ὑπολογίζει, δέν βολεύεται, ἀλλά θεωρεῖ νίκη τήν πάλη, τόν ἀγώνα, τή θυσία, τό θάνατο. Αὐτό τό ἦθος ἀναστήθηκε ἐκεῖνο τό πρωινό τῆς Δευτέρας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 σάν ἀπό μνῆμα καί πυροδότησε τίς καρδιές καί τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων. Οἱ περιγραφές τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλά καί τό ὁπτικοακουστικό ὑλικό πού διασώθηκε ἀποτυπώνουν ἤ καλύτερα ἁγιογραφοῦν αὐτό τό ἦθος τῶν Ἑλλήνων τοῦ ‘40. Μεθυσμένοι οἱ Ἕλληνες ἀπό τό ἀθάνατο κρασί τοῦ ‘21 ξεχύθηκαν στά βουνά τῆς Βορείου Ἡπείρου κραυγάζοντας τήν νικητήρια ἰαχή «ἀέρα». Πολεμοῦσαν ὄχι γιά χρήματα, οὔτε γιά συμφέροντα, ἀλλά πολεμοῦσαν γιά τήν ἀλήθεια, τήν ἐλευθερία, τή δικαιοσύνη, τήν ἀξιοπρέπεια, τήν τιμή. Πολεμοῦσαν ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν. Ἄνδρες καί γυναῖκες. Νέοι καί γέροντες. Οἱ ἄνδρες στό μέτωπο πολεμώντας ἕως θανάτου, οἱ γυναῖκες στά μετόπισθεν πλέκοντες μάλλινες κάλτσες καί φανέλες καί μεταφέροντας πολεμοφόδια μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους στήν πρώτη γραμμή καί προσευχόμενες στήν γλυκιά Παναγιά νά φέρει πίσω ζωντανά τά παλικάριά τους. Καί ἡ Παναγιά ἄκουγε τίς προσευχές τους.
Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἔγγραφες μαρτυρίες τῶν μαχητῶν γιά τίς θαυματουργικές ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας στό μέτωπο καί τήν προστασία τῶν μαχητῶν. Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε μία. Εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ διοικητοῦ τοῦ 51ου ἀνεξάρτητου τάγματος Πετράκη καί συνέβη στήν κορυφογραμμή Ροντένη, πού βρίσκεται δεξιά τῆς Κλεισούρας. «Κάθε βράδυ, από τις 22-1-41 και έπειτα, στίς 9.20 ακριβώς, το βαρύ ιταλικό πυροβολικό άρχιζε βολή εναντίον του τάγματος Πετράκη και του δρόμου, απ’ όπου περνούσαν τα μεταγωγικά. Πέρασαν ήμερες και το κακό συνεχιζόταν, δημιουργώντας εκνευρισμό και απώλειες. Τολμηροί ανιχνευτές των εμπροσθοφυλακών και αεροπόροι εξαπολύθηκαν μέχρι βαθιά στις ιταλικές γραμμές, αλλά επέστρεψαν άπρακτοι. Δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τα ιταλικά πυροβόλα, ίσως γιατί οι Ιταλοί κάθε βράδυ τα μετακινούσαν.Ήταν όμως απόλυτη ανάγκη να εντοπισθούν οι εχθρικές θέσεις. Ένα βράδυ του Φεβρουαρίου ακούστηκαν πάλι οι ομοβροντίες των ιταλικών κανονιών.- Παναγία μου, φώναξε τότε ο ταγματάρχης εντελώς αυθόρμητα, βοήθησε μας! Σώσε μας απ’ αυτούς τους δαίμονες. Αμέσως στο βάθος πρόβαλε ένα φωτεινό σύννεφο. Σιγά-σιγά σχημάτισε κάτι σαν φωτοστέφανο. Και κάτω απ’ αυτό μερικά ασημένια συννεφάκια σχημάτισαν τη μορφή της Παναγίας, η οποία άρχισε να γέρνει προς τη γη και στάθηκε σ’ ένα φαράγγι, ανάμεσα σε δύο υψώματα του Μπούμπεση. Το όραμα το είδαν όλοι στο τάγμα και ρίγησαν.- Θαύμα! βροντοφώναξε ο ταγματάρχης.- Θαύμα! Θαύμα! επανέλαβαν οι στρατιώτες και σταυροκοπήθηκαν. Αμέσως έφυγε ένας σύνδεσμος με σημείωμα του Πετράκη νια την πυροβολαρχία του Τζήμα. Σε δέκα λεπτά βρόντησαν τα ελληνικά κανόνια και σε είκοσι εσίγησαν τα ιταλικά. Οι οβίδες μας είχαν πετύχει απόλυτα τον στόχο».
Ἔχοντας αὐτήν τήν πίστη, αὐτές τίς ἀρχές, αὐτές τίς ἀξίες κατάφεραν «μιά χούφτα Ἕλληνες» ὅπως συχνά ἔλεγε ὁ μακαριστός ποιμενάρχης μας π. Αὐγουστῖνος νά ἐκτοπίσουν τούς Ἰταλούς μέχρι τήν Ἀδριατική καί νά γράψουν καί πάλι ἔπη ἡρωικά καί πανέδοξα, ἀφήνοντάς τα πολύτιμη παρακαταθήκη στούς ἐπιγόνους.
Ἄμεσο ὅμως τίθεται τό ἐρώτημα κατά πόσο ἐμεῖς οἱ ἐπίγονοι αὐτῶν τῶν ἡρώων, 71 χρόνια μετά ἀπό τό δικό τους ἔπος, καταφέραμε νά διαφυλάξουμε τή δική τους παρακαταθήκη ἀνόθευτη καί νά τήν παραδώσουμε βελτιωμένη στίς γενεές πού έρχονται. Φοβοῦμαι πώς ἄν θελήσουμε νά ἀπαντήσουμε εἰλικρινά στό ἐρώτημα πολύ θά πονέσουμε. Παρά ταῦτα τό τολμοῦμε.
71 χρόνια μετά τόν δικό τους ἀγώνα καί τή δική τους θυσία, ἐμεῖς οἱ ἐπίγονοι αὐτῶν τῶν ἡρώων καταντήσαμε τό ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας πού αὐτοί μέ αἵματα καί ἱδρῶτες μᾶς πρόσφεραν, νά τό διαπραγματευόμαστε στά εὐρωπαϊκά καί διεθνῆ οἰκονομικά φόρουμ ἀντί πινακίου φακῆς. Πιστέψαμε πώς μποροῦμε νά δημιουργήσουμε μιά Ἑλλάδα νέα, σύγχρονη, πολιτισμένη χωρίς τήν δική τους πίστη, τίς δικές τους ἀρχές, τή δική τους φιλοτιμία, τή δική τους φιλοπατρία. Ἀποκαλέσαμε σοβινισμό τόν πατριωτισμό, φονταμενταλισμό τήν πίστη στόν Χριστό καί στήν Ὀρθοδοξία, συντηρητισμό τήν ἀφοσίωση σέ ἰδανικά καί ἀρχές. Στηριχθήκαμε στό εὔκολο χρῆμα, στήν ψεύτική εὐμάρεια, καί κάναμε τρόπο πετυχημένης ζωῆς τό βόλεμα καί τή μίζα. Χτυπήσαμε θεσμούς αἰώνων ὅπως τήν Ἐκκλησία, τήν παιδεία, τη δικαιοσύνη, τό στρατό. Μιλήσαμε πολύ γιά ἐλευθερία καί καταντήσαμε ἀσύδοτοι, γιά ἀλήθεια καί βουτηχτήκαμε στό ψέμμα, γιά δικαιοσύνη καί πνιγήκαμε στό ἄδικο, γιά ἰσότητα καί δημιουργήσαμε στρατιές δούλων. Καυχηθήκαμε ὅτι θά φέρουμε νέον ἀέρα στά πράγματα τῆς Ἑλλάδος καί σήμερα ἡ ἀτμόσφαιρα ὄζει θάνατο. Ὅσο καί ἄν εἶναι δύσκολο καί σκληρό νά τό ἀποδεχθοῦμε αὐτές εἶναι οἱ ἐπιτυχίες τῶν νεοελλήνων, οἱ δικές μας ἐπιτυχίες. Παραδώσαμε τήν χώρα μας σέ μιά ἰδιότυπη πνευματική καί οἰκονομική δουλεία. Καί ὅταν ἔπρεπε νά ἀνορθώσουμε τό ἀνάστημά μας καί νά ποῦμε σέ ὅλους αὐτούς πού ἀπειλοῦν ἐμμέσως ἤ ἀμέσως τήν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδας μας ἕνα ἡρωικό ΟΧΙ, ἐμεῖς συμβιβαστήκαμε μέ ποταπά ἰδιοτελῆ συμφέροντα.
Ὅμως τό αἷμα ὅλων αὐτῶν πού πέθαναν γιά μιά ἐλεύθερη καί ἀνεξάρτητη πατρίδα βοᾶ. Διαμαρτύρεται. Κραυγάζει: «Εἶναι ἄδικο, ἄδικο γιά τόν ἀγώνα μας, ἄδικο γιά τή θυσία μας, ἄδικο γιά τήν προσφορά μας». Ἡ μυστική αὐτή βοή ἀποκτᾶ δύναμη ὅταν κουρνιάσει στή καρδιά κάθε Ἕλληνα πού ἀκόμα πονᾶ γιά τήν πατρίδα του. Γίνεται ἐλπίδα δυνατή καί ἀγώνας διαρκής γιά τήν ἀπόκτηση ὅλων αὐτῶν πού χάσαμε. Μεταβάλλεται σέ ἕνα ἡχηρό ΟΧΙ πρός κάθε ἕναν πού ἀπειλεῖ τήν πατρίδα μας. Καί δημιουργεῖ ἕναν περίεργο πόλεμο, πόλεμο ἀναγκαῖο μιά πού, ὅπως ἔγραφε ὁ Παῦλος Παλαιολόγος στήν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερον Βῆμα» τήν 29 Ὀκτωβρίου 1940:
«Κακός είναι ο πόλεμος. Αλλά υπάρχει κάτι πιο απαίσιο κι απ’ αυτόν ακόμα, η λάσπη που πέφτει και κηλιδώνει τις υπολήψεις των λαών όταν θελήσουν να τον αποφύγουν με θυσία της τιμής τους. Τέτοιες κηλίδες τίποτα δεν είναι ικανό να τις καθαρίσει. Ούτε το σβήσιμο της γενεάς που τις έχει προκαλέσει. Οι γενεές φεύγουν, αλλά μένουν οι σελίδες της Ιστορίας, για να θυμίζουν τη ντροπή. Μένουν οι μεταγενέστεροι, και ζητούν ευθύνες από τη στάχτη μας.
Στρατιώτες της ειρήνης όσο δεν προσβάλλεται η Ελευθερία και το Δίκαιο. Όταν όμως κινδυνεύουν τα δύο αυτά αγαθά, τότε η εμμονή στην ειρήνη αποτελεί ανανδρία, αναξιοπρέπεια και αφιλοτιμία.
Για όλα μπορούν να μας κατηγορήσουν. Ένα μόνο δεν θα πει κανείς: ότι δεν διατηρήσαμε, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, άσπιλη την εθνική μας φιλοτιμία. Έτσι άσπιλη θα την διατηρήσουμε και τώρα. Κοινή είναι η θέληση: Να το ξαναφορέσουμε. Γνώριμη στολή του λαού μας. Τη φόρεσε ο παππούς, τη φόρεσε ο πατέρας, θα τη φορέσει τώρα ο γιος. Και πάντα για τον ίδιο σκοπό. Για την Τιμή και για την Ελευθερία. Για τους ίδιους λόγους καλούμαστε και σήμερα. Το καθήκον υπογράφει τις προσκλήσεις. Η φωνή του είναι η πιο επιβλητική απ’ όλες τις φωνές. Τη δέχεσθε χωρίς υπολογισμούς. Η περηφάνια αγνοεί την αρίθμηση. Δεν μετρά τις δυνάμεις εκείνου που θέλει να την τσαλακώσει. Βαδίζει με το μέτωπο ψηλά στο δρόμο της τιμής. Οι Θερμοπύλες δεν είναι ένα γεωγραφικό σημείο, δεν είναι ένα απλό ιστορικό γεγονός. Είναι ένα σύμβολο. Το σύμβολο αυτό το διατήρησαν ψηλά οι γενεές των Ελλήνων. Από τις Θερμοπύλες ως το 21, και πέρα απ’ αυτό, με κλειστό το βιβλίο της αριθμητικής βάδισε το έθνος στους δρόμους των πεπρωμένων του. Με την αριθμητική στο χέρι δούλοι θα είμαστε σήμερα. Στην περιφρόνηση της αριθμητικής οφείλουμε την εθνική μας υπόσταση. Το 1940 δεν θα κάμει εξαίρεση. Παλιά και πρόσφατη ιστορία δείχνει ποιο κατάντημα περιμένει τους λαούς εκείνους που, με οδηγό τον υπολογισμό, έστερξαν σε ταπεινώσεις και σε διασυρμό της τιμής τους. Η τιμή που σπίλωσαν δεν είναι η μόνη τους θυσία. Μαζί μ’ αυτήν έχασαν και τα υλικά αγαθά που πίστεψαν ότι θα εξασφάλιζαν αν δέχονταν τον εξευτελισμό.
Καθήκον και συμφέρον είναι η προάσπιση της εθνικής τιμής. Στην εκτέλεση του καθήκοντος καλούνται οι πολίτες. Καθήκον προς τα μάρμαρα που αποτελούν τη δόξα των περασμένων, προς το βράχο που κοίλαναν ο ιδρώτας και το αίμα των γενεών που προηγήθηκαν, προς εμάς τους ίδιους, προς τους τάφους των πατέρων μας, προς τα λίκνα των παιδιών μας, που θα ντρέπονταν αν μας έβλεπαν απρόθυμους να συνεχίσουμε την εθνική μας παράδοση.
Αλλά τέτοια περίπτωση δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει. Μας το είπε η χθεσινή μέρα. Θα μας το πουν οι επόμενες. Θα μας το λένε όλες οι μέρες, όσο υπάρχει ο γαλάζιος ουρανός μας, όσο υπάρχουν οι αφροί του Αιγαίου μας, για να σχηματίζουν την απέραντη κυανόλευκη, που αγκαλιάζει πέρα ως πέρα τους ελληνικούς ορίζοντες».
Μήπως, τελικά, ἦρθε καιρός νά φωνάξουμε καί ἐμεῖς τό δικό μας ΟΧΙ; Μήπως;
Διαβάστε περισσότερα...

Εορταστικές εκδηλώσεις στη Φλώρινα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Πραγματοποιήθηκαν στη Φλώρινα με απόλυτη επιτυχία οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, με ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Την παραμονή της επετείου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων εκ Φλωρίνης Εφέδρων Αξιωματικών στη διάρκεια του έπους του ΄40, στο μνημείο των Εφέδρων Αξιωματικών στην ομώνυμη πλατεία.
Ακολούθως, στην αίθουσα του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση με ομιλητή τον π. Ιουστίνο Μπαρδάκα, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας.
Στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν:
α) η παιδική χορωδία «Δημήτρης Λιώτσης» του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» (διεύθυνση χορωδίας: Σοφία Μούλη, διδασκαλία χορωδίας: Αλεξάνδρα Παππά, δυνοδεία στο πιάνο: Χαρίκλεια Κατσιλάκη, Δέσποινα Αριστείδου)
β) ο μαθητής της 2ας τάξης της Ανωτέρας Σχολής Πιάνου του Ωδείου Φλώρινας Αντώνιος Σελεμίδης, που έπαιξε Rachmaninoff, Chopin και Χατζιδάκι.
γ) το χορευτικό του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» με παραδοσιακούς χορούς.
Την ημέρα της επετείου τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος και επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της πλατείας Γ. Μόδη, ενώ ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων Φλωρινιωτών κατά τον πόλεμο του 1940 – ’41.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση επί της Λεωφόρου Μακεδονομάχων.
Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε η Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Γεωργία Ζεμπιλιάδου, ενώ παρών ήταν και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Δακής.
Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας θέλει να ευχαριστήσει και να συγχαρεί όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλλαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων.
Διαβάστε περισσότερα...

Εβδομάδα λιγνιτών: Αμύνταιο και Μεγαλόπολη ή/ και … Φλώρινα;

Στο τέλος της συμφωνίας για τους λιγνίτες έχει φτάσει η ελληνική κυβέρνηση με την Κομισιόν και εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί – εκτός απροόπτου - το αρχικό πλαίσιο της συμφωνίας. Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων ήδη έχουν φουντώσει τα σενάρια για το ποιες μονάδες θα τεθούν προς πώληση από την πλευρά της ΔΕΗ.
Την περασμένη εβδομάδα ο Γ. Παπακωνσταντίνου απέφυγε να ονοματίσει συγκεκριμένες μονάδες, όπως είχε κάνει στη διάρκεια της προηγούμενης ενημέρωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τότε είχε αναφερθεί ονομαστικά στις μονάδες του Αμύνταιου και της Μεγαλόπολης,
προκαλώντας ποικίλα σχόλια στην αγορά, για το κατά πόσο η πώληση των συγκεκριμένων μονάδων θα οδηγήσει σε άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη. Ενόψει πάντως των ανακοινώσεων – κατά πάσα βεβαιότητα – εντός της εβδομάδας που ξεκινά, ήδη κυκλοφόρησαν στην αγορά και νέα σενάρια, όπως αυτό για τη μονάδα της Φλώρινας, μια λύση που εξαρχής είχε πέσει στο τραπέζι, με σοβαρά «μειονεκτήματα».

Αμύνταιο
Η πρώτη πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι, με το σκεπτικό ότι θα πρέπει να παραχωρηθούν μονάδες τηςμέσης ηλικιακής βαθμίδας, με ικανοποιητικές επιδόσεις κόστους και λειτουργίας, αφορούσε τις δύο μονάδες από 300MW η κάθε μια στο Αμύνταιο με ηλικία 20 ετών. Σύμφωνα με παλαιότερη μελέτη της Booz Allen Hamilton (2007) οι δύο μονάδες του Αμύνταιου εμφανίζουν μέσο κόστος (συντήρηση – λειτουργία) 46,2 ευρώ η μεγαβατώρα. Οι μονάδες του Αμύνταιου είναι οι νεότερες σε ηλικία από τις λιγνιτικές μέσης απόδοσης της ΔΕΗ ενώ δεν έχουν αποθείωση.

Μεγαλόπολη
Η Μεγαλόπολη 4 είναι η δεύτερη πιο σύγχρονη μονάδα της ΔΕΗ, με αποθείωση και μέσο κόστος 48,1 ευρώ η μεγαβατώρα. Η μονάδα 3 της Μεγαλόπολης έχει μέσο κόστος 39,9 ευρώ η μεγαβατώρα. Και για τις δύο μονάδες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η φθίνουσα ποιότητα και απόδοση του λιγνίτη, ενώ και τα συνολικά αποθέματα στα πεδία της περιοχής δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Μελίτη
Η μονάδα της Μελίτης είναι η πιο σύγχρονη της ΔΕΗ, περιλαμβάνει αποθείωση, εμφανίζει ωστόσο το υψηλότερο λειτουργικό κόστος (50,9 ευρώ) καθώς είναι αναπόσβεστη. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει πολύ το εγχείρημα της πώλησης.

Άγιος Δημήτριος
Ένα ακόμη πακέτο που έχει συζητηθεί για πώληση αφορά τις μονάδες 1 έως 4 του Αγίου Δημητρίου, με συνολική ισχύ στα 1300MW. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη λύση τότε θα παραμείνει στη ΔΕΗ, η πιο σύγχρονη μονάδα Άγιος Δημήτριος 5. Το «μειονέκτημα» στη συγκεκριμένη λύση, αφορά στο γεγονός ότι θα πρέπει να διευθετηθούν τα θέματα πρόσβασης στο καύσιμο, δηλαδή στα ορυχεία.

Ορυχεία τέλος;
Ο Γ. Παπακωσταντίνου ξεκαθάρισε και στις πρόσφατες δηλώσεις του ότι η λύση που θα προκριθεί δε θα περιλαμβάνει μόνο πωλήσεις αλλά και ανταλλαγές ισχύος: Η διαπραγμάτευση αυτή - η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί - βασίζεται στους πυλώνες, τους οποίους έχουμε ήδη ανακοινώσει, δηλαδή την πώληση λιγνιτικών μονάδων και μια συμφωνία ανταλλαγής ισχύος, η οποία θα είναι πολύ συγκεκριμένη και, ταυτόχρονα, με την πώληση των μονάδων.
Αυτή η συμφωνία, μεταφράζεται στο ότι η ισχύς των μονάδων που θα πουληθεί δε θα ισοδυναμεί με το 40% του δυναμικού της ΔΕΗ, όπως έχει ζητήσει η Κομισιόν αλλά μια ισχύ της τάξης των 1000 MW που θα συμπληρώνεται από πακέτο ανταλλαγών ισχύος που θα φτάνει στο 40%. Όπως όλα δείχνουν, η λύση της εκμίσθωσης ορυχείων λιγνίτη σε ιδιώτες, έχει πάψει να εκλαμβάνεται ως εναλλακτικό μέτρο όπως συνέβαινε μέχρι το 2009.

Πηγή: kozani.tv
Διαβάστε περισσότερα...

Σε εφαρμογή από αύριο το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Για το διάστημα έως τις 30 Απριλίου η μειωμένη χρέωση του ρεύματος ισχύει για έξι ώρες τη νύχτα (από τις 2 π.μ. ως τις 8 π.μ.) και δύο ώρες το μεσημέρι (από 3.30 μ.μ. έως 5.30 μ.μ.).
Το τιμολόγιο του νυχτερινού ρεύματος είναι 0,054 ευρώ ανά κιλοβατώρα ανεξαρτήτως κατανάλωσης ενώ το πάγιο είναι 4 ευρώ το τετράμηνο.
Διαβάστε περισσότερα...

Το θέμα του ορυχείου Αχλάδας στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο

Με βασικό θέμα για το νομό Φλώρινας τη γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας «Λιγνιτωρυχείο Αχλάδας και συνοδών έργων» θα συνεδριάσει στις 6 σήμερα το απόγευμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.
Ένα ακόμα θέμα που αφορά την περιοχή μας θα είναι οι άδειες πλεύσης σκαφών στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα.
Διαβάστε περισσότερα...

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου

Συνεδριάζει σήμερα, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου με σημαντικότερο θέμα την ανακήρυξη του Αρχηγού ΓΕΣ Φραγκούλη Φράγκου ως επίτιμου δημότη Αμυνταίου, ενώ θα συζητηθούν ακόμα:
1. Ενημέρωση για θέματα της ΔΕΤΕΠΑ.
2. Χαρακτηρισμός Δήμου Αμυνταίου ως «αστική περιοχή».
3. Ανάκληση της με αριθμό 320/11 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης στην Δημοτική ενότητα Αετού και στις τοπικές Κοινότητες Νυμφαίου, Βαρικού, Λεχόβου.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημίωση του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Η.Κ.Ε.Α.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημίωση του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Αθλητισμού
6. Έγκριση εισήγησης έκθεσης περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 στο Γ’ τρίμηνο
7. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών «Ειδών υπόδησης» του κ. Κοτζαϊλίδη Γεωργίου.
8. Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών
9. Αποδοχή παραίτησης τακτικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης -Αθλητισμού και ορισμός νέων .
10. Έγκριση των με αριθμό 35/11, 36/11,37/11 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Αθλητισμού
11. Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του τηλεοπτικού σταθμού West για παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση κεραίας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου λειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου Αμυνταίου.
15. Τροποποίηση των όρων εκποίησης και παράταση προθεσμίας των με αριθμό 9,10,11 οικοπέδου στην κτηνοτροφική ζώνη της Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου
16. Τροποποίηση των με αριθμό 277/11 και 353/11 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την έγκριση μεταφοράς άδειας ΤΑΞΙ.
17. Αποδοχή δωρεάς δύο απορριμματοφόρων οχημάτων από την ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε..
18 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής οδού ΤΔ Φιλώτα», συνολικής δαπάνης 328.604,56 € και περαίωση 24/12/2009.
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμορφώσεις οδών ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 165.164,00 € και περαίωση 6/7/2009.
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αγωγός μεταφοράς νέας γεώτρησης Αμυνταίου», προϋπολογισμού 97.500,00 € και περαίωση 13/4/2010.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή νέων τουαλετών στο Δημ. Σχολείο στο ΤΔ Λεβαίας», προϋπολογισμού 11.350,00 € και περαίωση 7/6/2010.
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων στο ΤΔ Λεβαίας», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 15/4/2010.
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο ΤΔ Πελαργού», προϋπολογισμού 10.000,00 € και περαίωση 15/6/2010.
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αναπλάσεις πάρκων-πλατειών ΤΔ Λεβαίας», προϋπολογισμού 12.400,00 € και περαίωση 18/6/2010.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων ΤΔ Κέλλης», προϋπολογισμού 10.234,50 € και περαίωση 5/5/2010.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Επιδιόρθωση ασφαλτοστρώσεων ΤΔ Αμυνταίου», προϋπολογισμού 11.000,00 € και περαίωση 5/5/2010.
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων ΤΔ Πετρών και ασφαλτόστρωση δρόμου εισόδου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 19/2/2010.
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και επιδιόρθωση φθορών οδοστρωμάτων ΤΔ Δήμου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 12/1/2010.
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή στέγης τουριστικού καταστήματος ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 7/10/2009.
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή Κοιμήσεως της Θεοτόκου» (Κέλλη), προϋπολογισμού 11.539,00 € και περαίωση 5/1/2010.
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση-ασφαλτόστρωση Δημοτικού χώρου στο ΟΤ112 στο Αμύνταιο», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 9/2/2010.
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Επισκευαστικές εργασίες Α Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 13/5/2010.
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας εισόδου και κατασκευή κρασπεδώσεων ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 175.000,00 € και περαίωση 3/12/2010.
34. Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων
Διαβάστε περισσότερα...

Ξεκινά την Κυριακή η Δ’ Εθνική – πρεμιέρα στην Καστοριά για τον Ακρίτα Αχλάδας

Την προσεχή Κυριακή 6 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα (η γνωστή Δ’ Εθνική), με τη συμμετοχή από πλευράς Φλώρινας του περσινού πρωταθλητή Ακρίτα Αχλάδας, στον τρίτο όμιλο.
Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ομίλων και ο Ακρίτας στην πρεμιέρα του θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καστοριά, σε ένα ιστορικό παιχνίδι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, αλλά και όλες οι αγωνιστικές:
1η αγωνιστική 16η
Αστραπή Μεσοποταμιάς-Γρεβενά Αεράτα
Αλεξάνδρεια-Κάστορας
Ακαδημία Πλαταμώνα-Κοζάνη
Εθνικός Βατερού-Νίκη Αγκαθιάς
ΑΕ Περδίκκα-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
Καστοριά-Ακρίτας Αχλάδας
Πυρσός Γρεβενών-Λευκάδια Ημαθίας
Ρεπό: Νάουσα

2η αγωνιστική 17η Νάουσα-Αστραπή Μεσοποταμιάς
Γρεβενά Αεράτα-Αλεξάνδρεια
Κάστορας-Εθνικός Βατερού
Κοζάνη-ΑΕ Περδίκκα
Νίκη Αγκαθιάς-Καστοριά
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Λευκάδια Ημαθίας
Ακρίτας Αχλάδας-Πυρσός Γρεβενών
Ρεπό: Ακαδημία Πλαταμώνα

3η αγωνιστική 18η
Αστραπή Μεσοποταμιάς-Αλεξάνδρεια
Ακαδημία Πλαταμώνα-Νάουσα
Εθνικός Βατερού-Γρεβενά Αεράτα
Καστοριά-Κάστορας
Λευκάδια Ημαθίας-Κοζάνη
Πυρσός Γρεβενών-Νίκη Αγκαθιάς
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Ακρίτας Αχλάδας
Ρεπό: ΑΕ Περδίκκα

4η αγωνιστική 19η Ακαδημία Πλαταμώνα-Αστραπή Μεσοποταμιάς
Αλεξάνδρεια-Εθνικός Βατερού
Νάουσα-ΑΕ Περδίκκα
Γρεβενά Αεράτα-Καστοριά
Κάστορας-Πυρσός Γρεβενών
Κοζάνη-Ακρίτας Αχλάδας
Νίκη Αγκαθιάς-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
Ρεπό: Λευκάδια Ημαθίας

5η αγωνιστική 20ή Αστραπή Μεσοποταμιάς-Εθνικός Βατερού
ΑΕ Περδίκκα-Ακαδημία Πλαταμώνα
Καστοριά-Αλεξάνδρεια
Λευκάδια Ημαθίας-Νάουσα
Πυρσός Γρεβενών-Γρεβενά Αεράτα
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Κάστορας
Κοζάνη-Νίκη Αγκαθιάς
Ρεπό: Ακρίτας Αχλάδας

6η αγωνιστική 21η ΑΕ Περδίκκα-Αστραπή Μεσοποταμιάς
Εθνικός Βατερού-Καστοριά
Ακαδημία Πλαταμώνα-Λευκάδια Ημαθίας
Αλεξάνδρεια-Πυρσός Γρεβενών
Νάουσα-Ακρίτας Αχλάδας
Γρεβενά Αεράτα-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
Κάστορας-Κοζάνη
Ρεπό: Νίκη Αγκαθιάς

7η αγωνιστική 22η Αστραπή Μεσοποταμιάς-Καστοριά
Λευκάδια Ημαθίας-ΑΕ Περδίκκα
Πυρσός Γρεβενών-Εθνικός Βατερού
Ακρίτας Αχλάδας-Ακαδημία Πλαταμώνα
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Αλεξάνδρεια
Νίκη Αγκαθιάς-Νάουσα
Κοζάνη-Γρεβενά Αεράτα
Ρεπό: Κάστορας

8η αγωνιστική 23η
Λευκάδια Ημαθίας-Αστραπή Μεσοποταμιάς
Καστοριά-Πυρσός Γρεβενών
ΑΕ Περδίκκα-Ακρίτας Αχλάδας
Εθνικός Βατερού-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
Ακαδημία Πλαταμώνα-Νίκη Αγκαθιάς
Αλεξάνδρεια-Κοζάνη
Νάουσα-Κάστορας
Ρεπό: Γρεβενά Αεράτα

9η αγωνιστική 24η Αστραπή Μεσοποταμιάς-Πυρσός Γρεβενών
Ακρίτας Αχλάδας-Λευκάδια Ημαθίας
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Καστοριά
Νίκη Αγκαθιάς-ΑΕ Περδίκκα
Κοζάνη-Εθνικός Βατερού
Κάστορας-Ακαδημία Πλαταμώνα
Γρεβενά Αεράτα-Νάουσα
Ρεπό: Αλεξάνδρεια

10η αγωνιστική 25η Ακρίτας Αχλάδας-Αστραπή Μεσοποταμιάς
Πυρσός Γρεβενών-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
Λευκάδια Ημαθίας-Νίκη Αγκαθιάς
Καστοριά-Κοζάνη
ΑΕ Περδίκκα-Κάστορας
Ακαδημία Πλαταμώνα-Γρεβενά Αεράτα
Αλεξάνδρεια-Νάουσα
Ρεπό: Εθνικός Βατερού

11η αγωνιστική 26η Αστραπή Μεσοποταμιάς-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
Νίκη Αγκαθιάς-Ακρίτας Αχλάδας
Κοζάνη-Πυρσός Γρεβενών
Κάστορας-Λευκάδια Ημαθίας
Γρεβενά Αεράτα-ΑΕ Περδίκκα
Νάουσα-Εθνικός Βατερού
Αλεξάνδρεια-Ακαδημία Πλαταμώνα
Ρεπό: Καστοριά

12η αγωνιστική 27η Νίκη Αγκαθιάς-Αστραπή Μεσοποταμιάς
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Κοζάνη
Ακρίτας Αχλάδας-Κάστορας
Λευκάδια Ημαθίας-Γρεβενά Αεράτα
Καστοριά-Νάουσα
ΑΕ Περδίκκα-Αλεξάνδρεια
Εθνικός Βατερού-Ακαδημία Πλαταμώνα
Ρεπό: Πυρσός Γρεβενών

13η αγωνιστική 28η Αστραπή Μεσοποταμιάς-Κοζάνη
Κάστορας-Νίκη Αγκαθιάς
Γρεβενά Αεράτα-Ακρίτας Αχλάδας
Νάουσα-Πυρσός Γρεβενών
Αλεξάνδρεια-Λευκάδια Ημαθίας
Ακαδημία Πλαταμώνα-Καστοριά
Εθνικός Βατερού-ΑΕ Περδίκκα
Ρεπό: ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας

14η αγωνιστική 29η Κάστορας-Αστραπή Μεσοποταμιάς
Νίκη Αγκαθιάς-Γρεβενά Αεράτα
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Νάουσα
Ακρίτας Αχλάδας-Αλεξάνδρεια
Πυρσός Γρεβενών-Ακαδημία Πλαταμώνα
Λευκάδια Ημαθίας-Εθνικός Βατερού
Καστοριά-ΑΕ Περδίκκα
Ρεπό: Κοζάνη

15η αγωνιστική 30ή Γρεβενά Αεράτα-Κάστορας
Νάουσα-Κοζάνη
Αλεξάνδρεια-Νίκη Αγκαθιάς
Ακαδημία Πλαταμώνα-ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας
Εθνικός Βατερού-Ακρίτας Αχλάδας
ΑΕ Περδίκκα-Πυρσός Γρεβενών
Καστοριά-Λευκάδια Ημαθίας
Ρεπό: Αστραπή Μεσοποταμιάς
Διαβάστε περισσότερα...

Ολοκληρώθηκε το 2ο Florina Εurocup

Καθολική είναι η ικανοποίηση, από τις 12 χώρες και τους 56 συμμετέχοντες για το επίπεδο οργάνωσης και φιλοξενίας, για τις δυνατές μονομαχίες, για την ακριβή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, για τις γεμάτες κερκίδες και κυρίως για την επίδειξη του ταλέντου των 15 νέων ταλαντούχων ξιφομάχων.
Με λίγα λόγια όλα ήταν τέλεια στο 2ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εφήβων στο ξίφος ασκήσεως που έλαβε χώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Φλώρινας.
Το Σάββατο, στα ατομικά, θριαμβευτής ήταν ο Ούγγρος Λίσκαϊ, ο οποίος στον τελικό επικράτησε του Ιταλού Μπάλτι με 15-13. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Μπίρεν (Τουρκία) και Βέγκι (Σλοβακία). Από ελληνικής πλευράς άριστη εμφάνιση έκανε ο Μπουρουλίδης 6ος. Πολύ κοντά στην 8άδα έφθασε και ο Δημήτρης Δούδος αλλά στο κρίσιμο νόκ – άουτ έχασε από τον Τούρκο Μπίρεν στον πόντο (14-15).
Την Κυριακή στο ομαδικό (13 συμμετοχές) η ομάδα του Ο.ΞΙ.Φ. ενισχυμένη με τον Αυστριακό Λάγκερ έπιασε καταπληκτική απόδοση. Σε έναν γκράν – γκινιόλ ημιτελικό κέρδισε την Τουρκία 41-40, στον τελικό όμως αντιμετώπισε την ανώτερη Δανία από την οποία και έχασε 45-25.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ατομικά
1. Liszkai Tams (HUN)
2. Baldi Andrea (ITA)
3. Biren Bora (TUR)
3. Vegh David (SVK)
5. Petrovic Nicola (SRB)
6. Bouroulidis George (GRE)
7. Dahlin Kolja (DEN)
8. Yuvacan Tayga (TUR)
12. Doudos Dimitris (GRE)
Ομαδικά
1. Denmark
2. O.XI.F.
3. A.O.X.Egaleo
Στα highlights των Αγώνων η παρουσίαση κατά την διάρκεια των τελικών των 15 αγοριών και κοριτσιών που επιλέχθηκαν από την Ιωάννα Χρήστου στο Πρόγραμμα Ανίχνευσης και Αξιολόγησης Ταλέντων Ξιφασκίας «Γίνε και Σύ Ένας από τους Τρείς Σωματοφύλακες». Τα παιδιά βραβεύθηκαν με το Βραβείο «Ντ’Αρτανιάν» από τον Δ/ντη Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κον Στέλιο Δασσκαλάκη. Ο εκπρόσωπος των Δανών κος Ράιμπεκ, εντυπωσιασμένος, ζήτησε και έλαβε πληροφορίες του προγράμματος για την εφαρμογή του στην περιοχή της Κοπεγχάγης.
Τις απονομές των Αγώνων έκαναν ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Ιωάννης Βοσκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Ηλιάδης, ο Πρόεδρος της ΕΟΞ κ. Εμμανουήλ Κατσιαδάκης και ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ Α.Ε. (Μέγας Χορηγός) κος Αναστάσιος Λοβάτσης. Επίσημο δείπνο στους αρχηγούς των αποστολών παρέθεσε ο Δήμαρχος Φλώρινας, κατά την διάρκεια του οποίου μοίρασε σε όλους, φακέλους με Τουριστικούς Οδηγούς για την περιοχή της Φλώρινας.
Στο αγωνιστικού διημέρου τα στελέχη του Ομίλου έκλεισαν συμφωνίες για στενότερη συνεργασία με τον Δανέζικο σύλλογο ΤΡΕΚΑΤΕΝ και την Τουρκική Ομοσπονδία Ξιφασκίας.
Τέλος, ο Ο.ΞΙ.Φ. προσανατολίζεται να προτείνει την ένταξη του FLORINA EUROCUP 2012 στις εκδηλώσεις την 100η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα...

Σειρά δράσεων από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Συνεχίζει τη δράση της η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στη Φλώρινα με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Το πρόγραμμα των δράσεων ξεκινάει το άλλο Σαββατοκύριακο 5 και 6 Νοεμβρίου και έχει ως εξής:
1. ΒΙΓΛΑ – ΛΑΚΟΣ – ΛΟΥΝΤΖΕΡ – ΤΟΤΤΗ, πρώτες βοήθειες προφορική επανάληψη
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗ – ΣΤΑΥΡΑΕΤΙΕΣ, πρώτες βοήθειες αιμόσταση (διανυκτέρευση)
3 ΟΡΟΠΕΔΙΟ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ, πρώτες βοήθειες επιδέσεις
4 ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ, πρώτες βοήθειες κάρπα (διανυκτέρευση)
5 ΠΡΕΣΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, πρώτες βοήθειες ακινητοποίηση
6 ΠΙΝΕΡΙΤΣΑ – ΡΑΠΕΛ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ, πρώτες βοήθειες φορείο
7 ΒΙΓΛΑ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, πρώτες βοήθειες επανάληψη
8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Δ., πρώτες βοήθειες διάγνωση.
9 ΟΛΥΜΠΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ, συνεργασία με άλλα μέλη της Ε.Ο.Δ.
Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε μετά και την πρώτη επίσημη συνέλευση των μελών της ΕΟΔ Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο "Λύγκος".
Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Νεκρός σε τροχαίο ο πρώην πρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Αντωνόπουλος!

Στην άσφαλτο άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής ο πρώην πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ομότιμος καθηγητής Φυσικής, Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο οποίος παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο.
Το δυστύχημα έγινε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου με την οδό Γ΄Σεπτεμβρίου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος, εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τον πρώην πρύτανη, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε τζόκινγκ στο πλακόστρωτο της παραλίας.
Ο 24χρονος οδηγός συνελήφθη ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Α΄Τμήμα Τροχαίας.
Ο Ιωάννης Αντωνόπουλος είχε διατελέσει πρόεδρος του τμήματος Φυσικής στο ΑΠΘ, αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Έργων και τέλος πρύτανης.
Ήταν ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ και σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.
Παράλληλα, ήταν συγγραφέας 10 διδακτικών συγγραμμάτων και είχε πάνω από 100 δημοσιεύσεις για επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, ενώ είχε εκδώσει και το βιβλίο "Δε γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά".
Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Γιάννης Αντωνόπουλος είχε τιμηθεί από το δήμο Φλώρινας το 2003, μιας και καταγόταν από το Αμύνταιο.
Διαβάστε περισσότερα...

Συνεχίζει στην κορυφή η Καλλινίκη

Τα εντυπωσιακά σκορ σημάδεψαν την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Ε.Π.Σ.Φ., με την Ελλάδα Άνω Καλλινίκης να συνεχίζει την αήττητη πορεία της, που τη διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο δεύτερος Μέγας Αλέξανδρος πέρασε με 7-2 από το Φιλώτα, ενώ ο Άρης Λόφων επιβλήθηκε 6-2 του Ερμή Αμυνταίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Θύελλα Φιλώτα – Μέγας Αλέξανδρος 2-7
Μακεδονικός Βεύης – Μελιτέας Μελίτης 1-4
Ατρόμητος Σιταριάς – Απόλλων Αμμοχωρίου 4-1
ΠΑΣ Φλώρινα – Ελλάς Άνω ΚΑλλινίκης 1-3
Μακεδονικός Αγ. ΠΑντελήμονα – Παύλος Μελάς Φλαμπούρου 4-2
Άρης Λόφων – Ερμής Αμυνταίου 6-2
Δικέφαλος Αετός Αγ. Παρασκευής – Ηρακλής Αρμενοχωρίου 1-2

Η βαθμολογία
1. Ελλάς Α. Καλλινίκης 20
2. Μ. Αλέξανδρος Φλώρινας 19
3. Ηρακλής Αρμενοχωρίου 18
- Μακεδονικός Αγ. Παντελεήμονα 18
5. Μελιτέας Μελίτης 17
6. Ερμής Αμυνταίου 13
7. Άρης Λόφων 9
8. Δικ. Αετός Αγ. Παρασκευής 8
9. Θύελλα Φιλώτα 7
10. Απόλλων Αμμοχωρίου 6
- Μακεδονικός Βεύης 6
12. ΠΑΣ Φλώρινα 5
13. Π. Μελάς Φλαμπούρου 4
- Ατρόμητος Σιταριάς 4

Πηγή: florinasport.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Σύλληψη αλλοδαπού για κατοχή ναρκωτικών στο Φιλώτα

Συνελήφθη σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στο Φιλώτα - Φλώρινας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου, 25χρονος αλλοδαπός για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, σε σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον 25χρονο, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη και κατασχέθηκε συσκευασία, η οποία περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.
Ο συλληφθείς, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα μας, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.
Διαβάστε περισσότερα...

Σχολή διαιτησίας στη Φλώρινα

Σχολή διαιτησία για νέους διαιτητές για την αγωνιστική περίοδο 2011 – 2012, θα λειτουργήσει από την Ε.Π.Σ Φλώρινας και το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Φλώρινας.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι νέοι και νέες ηλικίας μέχρι 28 ετών. Διευκρινίζεται ότι ιδιαίτερα προσόντα όπως οι γνώσεις σχετικά με το άθλημα, η φυσική κατάσταση, η σωματική διάπλαση, το μορφωτικό επίπεδο θα ληφθούν υπ’ όψιν για την τελική επιλογή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947-048932 (κ. Κωνσταντίνου Θωμά) και 6932-610545 (κ. Ψαλλίδα Γεώργιο), καθώς επίσης και στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Φλώρινας που βρίσκονται στο Δ.Α.Κ. Φλώρινας κάθε Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 10/11/2011.
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε φιλανθρωπικό τσάι

Το Φιλόπτωχο Σωματείο «Η Ενότητα» σας προσκαλεί την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 5 μμ. στη Λέσχη Αξιωματικών Φλώρινας να πιείτε τον καφέ ή το τσάι σας για φιλανθρωπικό σκοπό.
Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του γηροκομείου Φλώρινας.
Τιμή εσόδου: 5 Ευρώ
Περιλαμβάνει: τσάι ή καφέ-πίτα-γλυκό.
Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Γιατί αλλάζει η ώρα

Στόχος της αλλαγής της ώρας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, μιας και συνολικά κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι το φυσικό φως.
Ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να συνηθίσουν την αλλαγή της ώρας, γεγονός που τους ταλαιπωρεί κάθε φθινόπωρο και άνοιξη. Ιδίως το φθινόπωρο, λόγω και του καιρού, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, γι’ αυτό και ειδικοί δίνουν συμβουλές για να γλιτώσετε τον οργανισμό σας από την αποδιοργάνωση που θα σας φέρει η αλλαγή της ώρας στις 30 Οκτωβρίου.
Το βασικό πρόβλημα είναι ο ύπνος, γι’ αυτό θα πρέπει να δημιουργήσετε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ξεκουραστείτε. Ο νυχτερινός ύπνος πρέπει να είναι τουλάχιστον επτάμισι ώρες. Πριν πάτε στο κρεβάτι, φροντίστε η κρεβατοκάμαρά σας να είναι χώρος ηρεμίας. Χαμηλός φωτισμός, όχι ακαταστασία και κρεβάτι έτσι στρωμένο ώστε να σας καλεί να χωθείτε κάτω από τα σκεπάσματα είναι βασικές προϋποθέσεις για ένα σωστό ύπνο. Ενα ελαφρύ άρωμα λεβάντας στο χώρο θα βοηθήσει να χαλαρώσετε.
Αφότου ξαπλώσετε, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι τελείως σκοτεινός. Εστω και λίγο φως, ακόμα κι αν είναι αυτό από την οθόνη της τηλεόρασης, που νομίζετε πως σας νανουρίζει, περνά μέσα από τα κλειστά σας βλέφαρα και δεν σας αφήνει να κοιμηθείτε. Προτιμήστε να έχετε βαριές κουρτίνες στα παράθυρα, ώστε να μην μπαίνει φως από το δρόμο. Φροντίστε να πέφτετε στο κρεβάτι την ίδια ώρα κάθε μέρα. Αυτό θα βοηθήσει πολύ το βιολογικό σας ρολόι να λειτουργεί κανονικά. Αν τώρα δεν σας παίρνει ο ύπνος, ύστερα από περίπου είκοσι λεπτά καλά θα κάνετε να σηκωθείτε και να ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Η αδυναμία να κοιμηθείτε θα σας εκνευρίσει, παρά θα έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
Αν είστε από αυτούς που κοιμούνται λίγες ώρες και θέλετε να τις αυξήσετε, αυξήστε την κούρασή σας στη διάρκεια της ημέρας. Απογευματικό κολύμπι ή τρέξιμο θα βοηθήσει ώστε να κοιμηθείτε νωρίτερα και καλύτερα. Αντικαταστήστε τη βραδινή τηλεθέαση με ακρόαση απαλής μουσικής. Κι αυτό θα βοηθήσει. Τέλος, συνδυασμός μαγνησίου και καλίου θα συμβάλουν στον καλό ύπνο.
Σε χειμερινούς ρυθμούς από τα ξημερώματα της Κυριακής. Στις 4 π.μ.γυρίσαμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω. Θερινή ώρα δεν υπήρχε, φυσικά, το 1888, όταν ο Αουγκουστ Νολ κατασκεύαζε το εικονιζόμενο, ιστορικό πλέον, παγκόσμιο αστρονομικό ρολόι - ή μάλλον σύστημα πολλαπλών ρολογιών, το οποίο φυλάσσεται στο Μουσείο Ρολογιών της πόλης Φούρτβανγκεν, στη Γερμανία. Σήμερα, όμως, υπάρχει, και από τα χαράματα της Κυριακής, τα ρολόγια στην Ευρώπη χτυπούν... χειμώνα, γυρίζοντας μία ώρα πίσω και επιστρέφοντας στην πραγματική, ηλιακή ώρα. Προϊόν της πετρελαϊκής κρίσης των αρχών της δεκαετίας του 1970, η θερινή ώρα στην αρχή εξοικονομούσε ενέργεια, αλλά έπειτα μας έγινε τόσο δυνατή συνήθεια που τελικά δεν πέρασε η κατάργησή της, παρόλο που κάποια στιγμή η ΕΕ το σκεπτόταν σοβαρά. Τώρα, με το πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια, ούτε σκέψη πια για τέτοιο μέτρο...
Εξαρση διαταραχών του ύπνου προκαλεί στα παιδιά η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή. Τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή στις 4 π.μ. οι δείκτες του ρολογιού θα μετακινηθούν 1 ώρα πίσω στις 3 π.μ. Το γεγονός δημιουργεί προβλήματα και σε ομάδες ενηλίκων που ακολουθούν τόσο αυστηρό ωράριο ώστε να έχουν επιβάλει δύσκαμπτους ρυθμούς στο βιολογικό τους ρολόι. Μικρές και παροδικές επιπτώσεις εμφανίζονται στον κιρκάδιο ρυθμό –όπως επιστημονικά αποκαλείται το ανθρώπινο βιολογικό ρολόι– και των υπολοίπων ενηλίκων, που πάντως σε μεγάλο ποσοστό τους υποφέρουν από προβλήματα ύπνου.
«Ιδιαίτερα ευαίσθητα γενικά στις αλλαγές ωραρίου, αλλά και στην εφαρμογή της χειμερινής ώρας, είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέχρι 6 ετών, που υφίστανται σοκ σε ανάλογες περιπτώσεις» επισημαίνει ο παιδίατρος Γιώργος Τρίμης, προσθέτοντας ότι η αναστάτωση διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις ημέρες. Προβλήματα όπως η υπνηλία, η αϋπνία, η άπνοια, η ναρκοληψία, η υπνοβασία, οι εφιάλτες και η νυχτερινή υπερφαγία ταλαιπωρούν έναν στους τρεις Ελληνες και εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία. «Το ζήτημα είναι ότι όσοι υποφέρουν από ανάλογες διαταραχές υποτιμούν την επίδρασή τους στην ποιότητα της ζωής και σπάνια καταφεύγουν στο γιατρό» τονίζει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σολδάτος, διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπνου.
Η συχνότερη από τις διαταραχές είναι η αϋπνία, που εξελίσσεται σε «πολιτισμένη νόσο», καθώς τα κρούσματα βαίνουν αυξανόμενα στις αναπτυγμένες χώρες, με το μισό περίπου ενήλικο πληθυσμό να δυσκολεύεται να κοιμηθεί τα βράδια. Οι πάσχοντες, με το φόβο της εξάρτησης από τις υπναγωγές ουσίες, δεν αποδέχονται εύκολα τη λήψη φαρμάκων. Στον αντίποδα, η ημερήσια υπνηλία μπορεί να αποτελεί αναμενόμενο επακόλουθο του ανεπαρκούς ύπνου ή να οφείλεται σε νευρολογικές νόσους, ψυχιατρικές διαταραχές, κατασταλτικά φάρμακα και πρωτοπαθείς διαταραχές του ύπνου. Στις παθολογικές καταστάσεις που τις προκαλούν περιλαμβάνονται οι διαταραχές της αναπνοής (άπνοια), οι αναιμίες, οι νεφρικές ασθένειες, η καρδιακή ανεπάρκεια, η νόσος του Πάρκινσον, οι αρθρίτιδες, οι ουρολογικές παθήσεις, η νυχτερινή στηθάγχη, η επιληψία, το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και οι γαστρεντερικές διαταραχές, ενώ σοβαρό ρόλο παίζει η απορρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού (για παράδειγμα, από jet lag ή εργασία σε βάρδιες). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα άτομα που πάσχουν από ημερήσια υπνηλία εμφανίζουν κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης ή μάθησης και κενά μνήμης, ενώ είναι επιρρεπή στην «τεμπελιά», στα τροχαία ατυχήματα και στην εξάρτηση από διεγερτικές ουσίες, όπως η καφεΐνη του καφέ και η νικοτίνη του τσιγάρου.

Πηγή: seleo.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Γιορτή πίτας και μελιού στο Λέχοβο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων της Γιορτής Πίτας και Μελιού στο Λέχοβο, με την παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων από τη Δυτική Μακεδονία στο κλειστό γυμναστήριο του Λεχόβου. Παράλληλα ο Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβιτών «Ο Προφήτης Ηλίας» παρουσίασε τα τοπικά προϊόντα του χωριού, δηλαδή μέλι, χυλοπίτες, μαρμελάδες, κοσμήματα κλπ.
Σήμερα, 29 Οκτωβρίου, η Γιορτή Πίτας και Μελιού ολοκληρώνεται στην πλατεία του χωριού, με τις ξακουστές πίτες του Λεχόβου και δωρεάν κρασί, αλλά και δυνατότητα γνωριμίας με το πολύ αξιόλογο Λαογραφικό Μουσείο του Λεχόβου.
Να είστε όλοι εκεί.

Διαβάστε περισσότερα...

Συνελήφθησαν δύο 22χρονοι με ναρκωτικά, όπλα και σφαίρες

Συνελήφθησαν το βράδυ της Πέμπτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλλοπηγής, ένας 22χρονος Έλληνας και ένας συνομήλικος του αλλοδαπός για παράβαση του νόμου «περί ναρκωτικών» και του νόμου «περί όπλων».
Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν οι δύο (2) 22χρονοι στο 10ο χλμ. της Ε.Ο. Κρυσταλλοπηγής- Καστοριάς, ενώ μετέφεραν έντεκα (11) δέματα κάνναβης αεροστεγώς συσκευασμένα, βάρους οχτώ (8) κιλών και εξακοσίων ογδόντα οχτώ (688) γραμμαρίων, με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, με σκοπό να τα πουλήσουν και επιπλέον κατείχαν δύο (2) πυροβόλα όπλα, τέσσερεις (4) γεμιστήρες και φυσίγγια.
Συνολικά κατασχέθηκαν: ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, κάνναβη συνολικού βάρους 8 κιλών και 688 γραμμαρίων, δύο (2) KALASHNIKOV, τέσσερις (4) γεμιστήρες, 120 φυσίγγια, τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα και διακόσια (200) ευρώ.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
Διαβάστε περισσότερα...

Αλλάζει η ώρα τα ξημερώματα

Τα ξημερώματα της Κυριακής, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας και επανέρχεται η κανονική. Έτσι, στις 04.00 το πρωί οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03.00.
Η χειμερινή ώρα θα ισχύσει έως την Κυριακή 25 Μαρτίου 2012.
Διαβάστε περισσότερα...

Εκδήλωση για τα 20 χρόνια της τράπεζας αίματος της εκκλησίας Αμυνταίου

Εορταστική εκδήλωση για τα 20 χρόνια διακονίας της τράπεζας αίματος της εκκλησίας Αμυνταίου θα πραγματοποιηθεί αύριο προσεχή Κυριακή 30 Οκτωβρίου, στις 11.30 το πρωί, στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αμυνταίου.
Παράλληλα θα βραβευτούν και οι αιμοδότες. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
• Χαιρετισμοί
• Ομιλίες
1. Το Ιστορικό και η διακονία της Τράπεζας Αίματος υπό του Αρχιμ. Σεβαστιανού Τοπάλη.
2. Η Αιμοδοσία από ιατρικής πλευράς υπό των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. Αμυνταίου κ. Ρηγίνου Μέσσιου και κ. Στέλλας Κατικαρίδου.
3. Αιμοδοσία από κοινωνικής πλευράς υπό του κ. Αβραάμ Θεοδωρίδη, Κοινωνιολόγου
4. Η εμπειρία της χαράς και της αγάπης υπό ενός εθελοντή αιμοδότη
5. Εντυπώσεις Αιμοδοτών
•Βραβεύσεις
1. Αιμοδοτών
2. Συνεργατών
•Καλλιτεχνική παρουσία
Μεικτή Χορωδία Ε. Σ. ΑΜΥΝΤΑΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Τα «Στρουμφάκια» από τη Λέσχη Πολιτισμού

Η επόμενη ταινία που θα προβληθεί από την κινηματογραφική Λέσχη της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας είναι:

Στρουμφάκια (The smurfs)

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10: 17.30 & 19.30
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10: 17.30 & 20.30
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10: 19.00 & 22.00
ΤΡΙΤΗ 1/11: 21.00

Κωμωδία | 86'
Σκηνοθεσία: Ράζα Γκόσνελ
Πρωταγωνιστούν: Χανκ Αζάρια, Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμα Μέις, Σοφία Βεργκάρα

Βρισκόμαστε στον Μεσαίωνα, σε ένα μαγεμένο δάσος κάπου στα βάθη της Ευρώπης, όπου ο απαίσιος μάγιστρος Δρακουμέλ έχει καταφέρει να ανακαλύψει το χωριό των Στρουμφ, των καλόκαρδων μικροκαμωμένων μπλε πλασμάτων που έχουν για ηγέτη και καθοδηγητή τους τον έναν και μοναδικό Μπαρμπαστρούμφ. Αμέσως, στο Στρουμφοχωριό σημαίνει συναγερμός και τα Στρουμφάκια σκορπίζουν ολόγυρα, προκειμένου να ξεφύγουν από τα νύχια του σατανικού μάγου, ο οποίος θέλει να τα αιχμαλωτίσει και να απομυζήσει την «πεμπτουσία» τους για να γίνει πανίσχυρος. Λίγες στιγμές αργότερα, ωστόσο, χάρη σε ένα μαγικό πέρασμα το οποίο ανακαλύπτουν τυχαία, ο Μπαρμπαστρούμφ, η Στρουμφίτα και τέσσερα ακόμη Στρουμφάκια καταλήγουν στη σημερινή Νέα Υόρκη, καταμεσής του Σέντραλ Παρκ. Η πραγματική περιπέτεια για τους μικρόσωμους μπλε φίλους μας μόλις ξεκίνησε!

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΕ ΤΕΛΕΙΟ ΗΧΟ Dolby Digital Surround
ΕΙΣΟΔΟΣ 6 ευρώ
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Έκαναν παρέλαση κρατώντας… φέρετρο

Με ένα φέρετρο στους ώμους, φορώντας μαύρα και κρατώντας κεριά, φοιτητές από το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, αλλά και νέοι, παρέλασαν μπροστά από τους επίσημους, ενώ παράλληλα έριξαν και φεϊγβολάν.

Διαβάστε περισσότερα...

Οι μαθητές αρνήθηκαν να κοιτάξουν τους επισήμους

Σύσσωμη η μαθητιώσα νεολαία της Φλώρινας αρνήθηκε να κοιτάξει τους επισήμους κατά τη σημερινή παρέλαση.
Μαθητές και μαθήτριες προτίμησαν να στρέψουν το κεφάλι τους είτε προς τους πολίτες, είτε να συνεχίσουν να κοιτούν ευθεία, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη δική τους διαμαρτυρία.
Μάλιστα η κίνησή τους αυτή έγινε δεκτή με θερμά χειροκροτήματα και επιφωνήματα από τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα...

Προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η διασφάλιση της ποιότητας του αέρα

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής και ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ Γιάννης Κοπανάκης συνυπέγραψαν τη συμφωνία για την εποπτεία του δικτύου ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Δυτική Μακεδονία.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τη συνδρομή του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.), αναλαμβάνει την εποπτεία της σωστής λειτουργίας του δικτύου, μέσω της τηλεμετάδοσης των στοιχείων και της συστηματικής παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης και βαθμονόμησης. Οι απαιτούμενοι πόροι για τη σωστή λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου διατίθενται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ ΑΕ.
Το δίκτυο σταθμών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από έντεκα σταθμούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας. Οι περιοχές αυτές υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ποιότητα του αέρα, από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί απαραίτητο να παρακολουθείται συστηματικά η ποιότητα του αέρα, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία των πολιτών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το εκτεταμένο δίκτυο ποιότητας της ατμόσφαιρας που διαθέτει, διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων που διαχέονται στους πολίτες από το 2009, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕ.ΠΕ. (www.kepekozani.gr).
Η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί αναγνώριση της συνεισφοράς του ΚΕ.ΠΕ. και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία της υγείας των πολιτών. Το ΚΕ.ΠΕ. ως τεχνικός σύμβουλος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αναλαμβάνει την εποπτεία και λειτουργία του δικτύου που του ανατίθεται, επ' αόριστον, από τη ΔΕΗ ΑΕ.

Διαβάστε περισσότερα...

Οι πρώτες ημέρες του Ελληνοϊταλικού πολέμου στη Φλώρινα

Η πρώτη ημέρα του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, ήταν Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 1940. Όντας ανύποπτος για τα συμβαίνοντα στην Ελλάδα, ο γράφων, μαθητής τότε της 3ης τάξης του Οκταταξίου Γυμνασίου, ντύθηκε, πήρε τα βιβλία και τα τετράδια στο χέρι (οι περισσότεροι μαθητές τότε δεν είχαν σάκες) και ξεκίνησε από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης για το Γυμνάσιο. Όταν έφθασε στην οδό Ηπείρου, ξαφνιάστηκε, αντικρίζοντας μια μεγάλη σειρά συντεταγμένων στρατιωτών, έχοντας τον οπλισμό και το γυλιό τους στην πλάτη, ανηφόριζαν στην οδό Ηπείρου και Κοντοπούλου προς την Γεωργική Σχολή, τον Άγιο Νικόλαο και την τότε Μοτέσνιτσα και εκείθεν για βίγλα και Πισοδέρι και τα ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου είχαν αρχίσει οι Ελληνοϊταλικές εχθροπραξίες.
Στο Γυμνάσιο οι μαθητές πληροφορήθηκαν από τους καθηγητές τους ότι οι Ιταλοί κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Ελλάδος και ότι τα σχολεία θα μείνουν κλειστά. Μερικοί από τους μαθητές χάρηκαν για το κλείσιμο των σχολείων, γιατί δεν είχαν συνειδητοποιήσει τις συνέπειες που θα είχε αργότερα ο πόλεμος. Στις 6 Νοεμβρίου 1940, η Φλώρινα δέχθηκε τον πρώτο βομβαρδισμό από δύο ιταλικά αεροπλάνα. Οι νέοι της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, αλλά και οι γυναίκες της γειτονιάς, βλέποντας τα αεροπλάνα να λαμποκοπούν από το φως του ήλιου και να εξαπολύουν βόμβες, έσπευσαν και κρύφτηκαν στα υπόγεια των σπιτιών τους για να προφυλαχτούν και σε λίγο οι εκκωφαντικές εκρήξεις των βομβών τους κατατρόμαξαν. Οι πρώτες βόμβες έπεσαν στις βορεινές περιοχές της πόλεως, λιγοστά μέτρα από την κεντρική οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, χωρίς ευτυχώς θύματα.
Ο βομβαρδισμός θορύβησε τους κατοίκους, που έπαιρναν την πρώτη γεύση του εναέριου πολέμου. Έτσι πολλοί γονείς έστειλαν τις οικογένειές τους στα γύρω χωριά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέλη της οικογένειας του γράφοντος κατέλυσαν στο χωριό Πολυπλάτανος και στην κατοικία της οικογένειας Παπαγεωργίου. Μάλιστα, ακριβώς την ώρα που έφθασαν στο χωριό, η Φλώρινα δέχονταν τον δεύτερο βομβαρδισμό της κατά τον οποίον υπήρξε και το πρώτο θύμα. Ήταν ο νεαρός Αγησίαλος (Σύλας) Τοπάλης, που σκοτώθηκε στην περιοχή του τότε 4ου δημοτικού σχολείου. Η Φλώρινα βομβαρδίστηκε και τον Μάρτιο 1941, μάλιστα μία βόμβα έπεσε στον αυλόγυρο του Αγίου Γεωργίου. Με την ευκαιρία να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Βίγλιστας ο πρώτος Φλωρινιώτης που σκοτώθηκε ήταν ο Χαράλαμπος Σαπουντζής, κοντά στο ύψωμα Παπαδήμα. Αξίζει ακόμα ν σημειωθεί ότι μια νύχτα, οι Ιταλοί αεροπόροι, κατά πάσα πιθανότητα, έκαναν λάθος και αντί να βομβαρδίσουν την Φλώρινα, εξαπέστειλαν τις βόμβες τους στο ανύποπτο και ουδέτερο Μοναστήρι.
Το νυκτερινό θέαμα το είδε ο γράφων από το παράθυρο του σπιτιού, που τους φιλοξενούσε στον Πολυπλάτανο.
Στις 6 Απριλίου 1941, ημέρα Κυριακή, ο γράφων με τον πατέρα του, που ερχόνταν κάθε Κυριακή στο χωριό κοντά στην οικογένειά του και άλλους συγγενείς και φίλους, που διέμεναν στο Πολυπλάτανο, εξέδραμαν στο γειτονικό χωριό Αγία Παρασκευή, όπου στα γραφικά ποταμάκια κολυμβούσαν πανέμορφες χήνες και πάπιες, απ’ όπου μετέβησαν στο συνοριακό στρατιωτικό φυλάκιο. Από τους φρουρούς των συνόρων μας πληροφορήθηκαν ότι οι Γερμανοί κήρυξαν τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Αρχίσαμε να τραγουδάμε το «Κορόϊδο Μουσολίνι», νομίζοντας πως και οι Γερμανοί θα πάθουν ό,τι οι Ιταλοί στην Αλβανία. Όμως, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όσοι έμεναν στον Πολυπλάτανο και σε άλλα χωριά συνειδητοποίησαν την κρισιμότητα της πολεμικής καταστάσεως, και την Δευτέρα, 7 Απριλίου 1941, εγύρισαν στην Φλώρινα και τα σπίτια τους. Στις 9 Απριλίου 1941 το βραδάκι, μηχανοκίνητες Γερμανικές μονάδες, περνώντας εν τάχει από την Βουλγαρία και το Μοναστήρι, εισήλθαν στην Φλώρινα.
Την αναγγελία της εισόδου των Γερμανών στην Φλώρινα, την έκανε σε ομήγυρη γυναικών σε σπίτι της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, ένας αεραμυνίτης, που μπαίνοντας στο δωμάτιο που ήσαν οι γυναίκες και αγωνιούσαν, σήκωσε το χέρι με το περιβραχιόνιο της αεράμυνας, λέγοντας: «Μπήκαν οι Γερμανοί στη Φλώρινα». Οι γυναίκες άρχισαν να κλαίνε. Το κλάμα τους συνεχίστηκε, όταν μετά, από το ραδιόφωνο άκουσαν πως οι Γερμανοί είχαν καταλάβει και την Θεσσαλονίκη.
Με την είσοδο των Γερμανών στη Φλώρινα, πολλοί κάτοικοι λεηλάτησαν τις τότε στρατιωτικές αποθήκες. Να σημειώσουμε ότι στις 28 Ιουλίου 1944 η Φλώρινα δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό πάνω από 20 συμμαχικά αεροπλάνα, κατά τον οποίο καταστράφηκαν πολλά σπίτια και σκοτώθηκαν 61 κάτοικοι της πόλης μας. Οι Γερμανοί είχαν απώλειες περίπου 40 στρατιώτες.
Θ.Β.
 
Η φωτογραφία μας προέρχεται από το βιβλίο «Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Ιστορία των Σιδηρών Συνταγμάτων της», Θεσσαλονίκη, Ε.Μ.Σ. – University Studio Press, 2008, σελ. 360. Eπιμ. Iάκ. Mιχαηλίδης, Στράτος Δορδανάς, Aθανάσιος Kαλλινακιώτης. Aρχεία Διεύθυνσης Iστορίας Στρατού.
Η λεζάντα αναφέρει:
Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 1940. Νιβεστιάνοι επίστρατοι των παλαιοτέρων κλάσεων 1919-1924, ετοιμάζονται να σπεύσουν στο Μέτωπο. Όρθιοι από δεξιά: Τσίλας (Βασίλειος) Ι. Ναϊδένης, Αναστάσιος Δ. Γιώρης, Ντράγκας, Γκώγκας (Γεώργιος) Μιχολέκος, Κωνσταντίνος Γ. Τσίρλης (Στέφου) και Θωμάς Αν. Φίστας. Καθήμενοι από δεξιά: Δημήτριος Στ. Ζέγας, Στέργιος Ν. Ναϊδένης και Τάσος Κ. Μπουτάρης. Ο μπάρμπα-Τάσος φοράει πολιτικά γιατί είχε πρόβλημα οράσεως και δεν επιστρατεύτηκε τελικά. Πηγή: Ενθύμια Νυμφαίου, Κοινόητης Νυμφαίου – Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 2003.
Το βιβλίο «Η Φλώρινα στο Έπος του Σαράντα. Ιστορία των Σιδηρών Συνταγμάτων της» βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Πηγή: florinapast
Διαβάστε περισσότερα...

Διακήρυξη της ΟΛΜΕ για την 28η Οκτώβρη 1940

Μαθητές και μαθήτριες,
Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί γονείς,

Στις 28 του Οκτώβρη ο λαός μας γιορτάζει. Πριν από 71 χρόνια, μια μέρα σαν κι αυτή, οι εργάτες άφησαν τις δουλειές τους, οι έμποροι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και οι αγρότες άφησαν τα χωράφια τους. Απειλούνταν η κυριαρχία μας, η ανεξαρτησία μας, η αξιοπρέπεια του λαού μας. Ο ιταλο-γερμανικός ιμπεριαλισμός, το μαύρο μπλοκ του φασισμού, επιτέθηκαν στη χώρα μας. Χωρίς κανέναν δισταγμό, όλος ο λαός μας είπε το «ΟΧΙ». Δεν θα περάσουν! Και τα νιάτα της πατρίδας μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Οι γυναίκες στις πόλεις και πρώτα απ’ όλα στα χωριά ανέλαβαν την τροφοδοσία. Όλος ο λαός σήκωσε το μπόι του. Κι όταν ο λαός μας ορθώνεται, λυγίζουν τα σίδερα.
Οι Ιταλοί φασίστες βρήκαν το μπελά τους:
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε τα σπίτια μας, που με ιδρώτα έχουμε χτίσει».
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε τα χωράφια μας, που με αίμα τα έχουμε οργώσει».
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε το βιός μας που με τόσο κόπο δημιουργήσαμε».
«ΟΧΙ, δεν θα παραχωρήσουμε ούτε μια σπιθαμή από τα δικαιώματα μας, την ανεξαρτησία μας, την πατρίδα των γονιών μας».
Και νίκησε το δίκιο! Οι Ιταλικές μεραρχίες δεν πέρασαν! Χρειάστηκε να κατέβουν οι φασιστικές ορδές του Χίτλερ για να κάμψουν την ηρωική αντίσταση του λαού μας. Και παρά το ότι με φωτιά και σίδερο οι κατακτητές άρχισαν να ληστεύουν τη χώρα, παρά το ότι ο λαός πέθαινε από την πείνα, παρά το ότι οι επαγγελματίες πολιτικοί εγκατέλειψαν το λαό και λούφαξαν, ο λαός μας ξανασηκώθηκε. Οργανώθηκε στις πόλεις και στα χωριά και βγήκε στο βουνό. Η Εθνική Αντίσταση απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, εργάτες και εργάτριες, αγρότες και αγρότισσες πήραν το όπλο.
Η ζωή των κατακτητών έγινε μαύρη. Δεν στέκονταν πουθενά. Το νέο για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου έκανε το γύρο του κόσμου. Ο ανυπότακτος λαός μας οργάνωσε την αντίσταση του. Έσωσε τον κόσμο από την πείνα. Έσωσε την αξιοπρέπεια μας. Με χιλιάδες θύματα. Με Καλάβρυτα, με Δίστομο, με δεκάδες ολοκαυτώματα. Και νίκησε! Τον έδιωξε τον κατακτητή, γράφοντας τις πιο φωτεινές σελίδες στην ιστορία του, την Εθνική Αντίσταση.
Η αγωνιστική στάση ζωής, η ανιδιοτέλεια και η αυτοθυσία εκείνων που επέλεξαν το δρόμο της προσφοράς και του κοινωνικού χρέους έδωσαν πολύτιμους καρπούς. Καταξίωσαν διαχρονικά πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, έθεσαν ισχυρές βάσεις για την οικοδόμηση της ειρήνης, τη θεμελίωση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προαγωγή του πολιτισμού.
Σήμερα, 71 χρόνια μετά, στρεφόμαστε για μια ακόμα φορά στο παρελθόν για να αντλήσουμε θάρρος και δύναμη, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Γιατί η εφετινή επέτειος της 28ης του Οκτώβρη βρίσκει την Ελλάδα σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας.
Όπως και τότε έτσι και τώρα ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, δεχόμαστε μια τεράστια επίθεση που αμφισβητεί τις κατακτήσεις μας, την κυριαρχία μας, τη δυνατότητα μας να χαράζουμε το μέλλον μας.
Η οικονομική κρίση που προκάλεσαν οι ισχυροί του χρήματος και οι πολιτικοί εκφραστές τους, για να κερδοσκοπήσουν ασύστολα σε βάρος των λαών του κόσμου, οδήγησε τη χώρα μας σε μεγάλη δοκιμασία.
* Στο όνομα της κρίσης καταργούνται κατακτήσεις και δικαιώματα που χρειάστηκαν πολύχρονοι, σκληροί κοινωνικοί αγώνες για να διασφαλιστούν.
* Με πρόσχημα την κρίση υπονομεύονται και διαλύονται βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και δημόσια αγαθά, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλιση.
* Την κρίση επικαλούνται οι κρατούντες στη χώρα μας και σε άλλες χώρες για να μειώσουν τους μισθούς και τις συντάξεις και να οδηγήσουν εργαζομένους κάθε ηλικίας στην εργασιακή εφεδρεία, στην ανεργία και την υποαπασχόληση, και τις οικογένειές τους στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
* Για την αντιμετώπιση, τάχα, της κρίσης ξεπουλιέται εθνικός πλούτος, παραδίδονται στο κερδοσκοπικό κεφάλαιο δημόσιες υπηρεσίες, υποβαθμίζεται και εγκαταλείπεται το περιβάλλον.
* Και το πιο σημαντικό: Στο βωμό της κρίσης περιορίζεται ασφυκτικά η δημοκρατία, συρρικνώνεται η εθνική κυριαρχία και δίνεται το δικαίωμα σε όργανα και μηχανισμούς της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας πλουτοκρατίας να διαφεντεύουν τη ζωή μας.
Όταν ετοιμάζεται για μας και τα παιδιά μας ένα εφιαλτικό μέλλον, μέσα από τη διόγκωση της ανεργίας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την υποβάθμιση της ζωής μας, τότε πρέπει να αντιδράσουμε. Να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε, ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, να μην παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια κοινωνία χειρότερη από αυτή που παραλάβαμε.
Πρέπει να ξανασηκωθούμε! Ήδη οι εργαζόμενοι δίνουν μια ηρωική μάχη. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε να σβήσει το γέλιο από τα πρόσωπα των παιδιών μας. Δεν είναι δυνατόν να μετατραπούμε σε έναν λαό χωρίς μέλλον. Πρέπει να βγούμε όλοι έξω. Όσο δύσκολο κι αν φαίνεται πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Να πούμε ξανά ΟΧΙ! Δεν θα περάσουν.
Κάθε γενιά και κάθε εποχή καλείται να διακηρύξει και να υπερασπιστεί τα δικά της «ΟΧΙ». Εμείς σήμερα καλούμαστε να πούμε «ΟΧΙ» στην εξαθλίωση, στην εκποίηση του εθνικού πλούτου, στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, στην καταρράκωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην κατάργηση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων. Να πούμε «ΟΧΙ» σε κάθε πολιτική που στηρίζει εκμεταλλευτικές σχέσεις και άνομα συμφέροντα.
"Ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος, μα το έπαθλό του αξίζει κάθε θυσία. Και το έπαθλο αυτό θα είναι μια Νέα Ελλάδα, ελεύθερη και ανεξάρτητη, κτήμα του λαού της".
Το μήνυμα αυτό απευθύνεται και στην Ελλάδα του σήμερα. Φωτίζει το δρόμο για μια Νέα Ελλάδα, ανεξάρτητη, δημοκρατική και αυτάρκη, μια Ελλάδα της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης της προόδου και της ευημερίας.
Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση της Κ.Ν.Ε. για την 28η Οκτωβρίου

«...ο κάθε βράχος, η κάθε ρεματιά, το κάθε χωριό, καλύβα με καλύβα, η κάθε πόλη, σπίτι με σπίτι, πρέπει να γίνει φρούριο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα... Έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα πρέπει να είναι - και θα είναι - μια καινούρια Ελλάδα της δουλιάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξενική ιμπεριαλιστική εξάρτηση, μ' έναν πραγματικά παλλαϊκό πολιτισμό…»
(Ανοιχτή επιστολή προς τον ελληνικό λαό του Νίκου Ζαχαριάδη, Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, – 31/10/1940).

Με αυτά τα λόγια, το ΚΚΕ σάλπισε το σύνθημα της αντίστασης στην ιταλική εισβολή το 1940. Ο ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε. Μετά την εισβολή του γερμανικού φασιστικού στρατού, έγραψε τις πιο ηρωικές σελίδες της Ιστορίας μας. Δημιούργησε το ΕΑΜ, το στρατό του, τον ΕΛΑΣ, την οργάνωση της νεολαίας, την ΕΠΟΝ.
Με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές, ο λαός οργανώνεται στις πόλεις και τα χωριά αξιοποιώντας όλες τις μορφές πάλης. Με το όπλο στο χέρι πολέμησε τον ξένο κατακτητή και τους ντόπιους δυνάστες. Απελευθέρωσε την Ελλάδα. Η μορφή του αντάρτη, του καπετάνιου του ΕΛΑΣ, αποτελεί αιώνιο σύμβολο της πάλης του ελληνικού λαού. Με την πολιτική απεργία απέτρεψε να σταλούν Έλληνες εργάτες στα εργοστάσια της Γερμανίας. Αξιοποίησε τα σαμποτάζ στις πόλεις. Η πάλη για τη λευτεριά του λαού μας συνδέθηκε με την οργάνωση λαϊκών θεσμών. Η κυβέρνηση της Ελεύθερης Ελλάδας έβαλε τον εργαζόμενο λαό στο προσκήνιο. Οργάνωσε για πρώτη φορά τη Λαϊκή Παιδεία, έδωσε για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες και τους νέους.
Η Σοβιετική Ένωση πρωταγωνίστησε στη συντριβή του φασισμού. Έδωσε πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς στα πεδία των μαχών. Απελευθέρωσε τους λαούς της Ευρώπης, με το θρυλικό Κόκκινο Στρατό. Η κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ αποτελεί το αιώνιο σύμβολο της υπεροχής του σοσιαλισμού και της προσφοράς του στην ανθρωπότητα.
Ότι γράφτηκε με αίμα, δε σβήνει με βρώμικο μελάνι.
Και στην περίοδο του πολέμου ξεχώρισαν, στην Ελλάδα και παγκόσμια, δύο κόσμοι με αντιτιθέμενα συμφέροντα.
Στην Ελλάδα απέναντι στη λαϊκή πάλη βρέθηκαν ντόπιοι βιομήχανοι, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και τα κόμματά τους, που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να διασφαλίσουν τα κέρδη και την εξουσία τους. Οι πρόγονοι των σημερινών καπιταλιστών και των κομμάτων που τους υπηρετούν έφυγαν για το Κάιρο, παίρνοντας μαζί τους τεράστιες ποσότητες κρατικών αποθεμάτων σε χρυσό. Πριν φύγουν, παρέδωσαν τους κομμουνιστές πολιτικούς κρατούμενους στους ναζί. Κάποιοι παρέμειναν στην Ελλάδα, συνεργάστηκαν με τους κατακτητές και συνέχισαν να καταληστεύουν το λαό. Καλούσαν τον ελληνικό λαό να υποταχθεί. Αυτός ήταν και τότε και σήμερα ο πατριωτισμός τους.
Λέγονται πολλά για τις αιτίες του Β' Παγκόσμιου πολέμου. Η αλήθεια είναι ότι οι πόλεμοι είναι σύμφυτοι με τον καπιταλισμό, είναι αποτέλεσμα της όξυνσης των αντιθέσεων ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κράτη για το κυνήγι μεγαλύτερης κερδοφορίας, – αντιθέσεις που οξύνονται ακόμη περισσότερο σε περιόδους οικονομικής κρίσης!
Το 1929 ξεσπάει η οικονομική κρίση πρώτα στις ΗΠΑ και έπειτα επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Ήταν καπιταλιστική κρίση, αποτέλεσμα της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου και κερδών και όξυνε ακόμα περισσότερο τις αντιθέσεις ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κράτη.
Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε για το ξαναμοίρασμα των αγορών. Φασιστικά καθεστώτα και κυβερνήσεις αναδείχτηκαν μέσα στα πλαίσια του αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος όπως ο Χίτλερ. Αυτά τα καθεστώτα αξιοποιήθηκαν από τις αστικές τάξεις για τη διατήρηση της εξουσίας τους. Αξιοποιήθηκαν για το χτύπημα της ΕΣΣΔ, που ήταν λαμπρό, φωτεινό παράδειγμα για τους λαούς του κόσμου και γι' αυτό ήθελαν να την συντρίψουν. Οι ναζί στη Γερμανία στηρίχτηκαν από μονοπώλια αμερικάνικων, αγγλικών και άλλων ευρωπαϊκών συμφερόντων, όπως η "Φορντ", η "Ρενό", η "Τέξας Όϊλ".
Η Ιστορία έχει μία αλήθεια και αυτήν τη γράφουν οι λαοί!
Ο λαός μας δεν μπόρεσε να χαρεί τη νίκη του, μετά την απελευθέρωση, τον Οκτώβρη του 1944. Η αστική τάξη, μαζί με τους Άγγλους ιμπεριαλιστές συμμάχους της και μαζί με πρώην συνεργάτες των ναζί επιτέθηκαν, το Δεκέμβρη του 1944, εναντίον του λαϊκού κινήματος και του ΚΚΕ. Απόδειξη ότι την αστική τάξη ενδιέφερε εξ αρχής να μην της αφαιρεθεί η εξουσία της από την ένοπλη πάλη του λαού. Ο λαός επέλεξε ξανά να πάρει τα όπλα. Η 28η Οκτώβρη του 1946 είναι η μέρα της επίσημης ίδρυσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Ο ΔΣΕ αποτελεί το κορυφαίο δημιούργημα του ΚΚΕ, η τρίχρονη εποποιία του αποτελεί την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα. Αντιπαρατέθηκε η ένοπλη μαζική λαϊκή πάλη με την ένοπλη και κρατική βία που ασκούσαν οι μηχανισμοί και οι κυβερνήσεις της ελληνικής αστικής τάξης, από κοινού με τον εγγλέζικο και τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, με την ένοπλη και κρατική βία τους ενάντια στον οργανωμένο λαό που έδιωξε τους Γερμανούς.
ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ! ΕΜΠΝΕΟΜΑΣΤΕ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!
Εμπνεόμαστε από το έπος της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού, από το μεγάλο Αντιφασιστικό Αγώνα του σοβιετικού λαού, των εκατομμυρίων εργατών και εργατριών, αγροτών και νεολαίας που πάλεψαν σε όλο τον κόσμο! Με εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και τη νεολαία, με όπλο την ιστορική πείρα παλεύουμε ακόμα πιο θαρρετά!
Δεν πειθαρχούμε στην πολιτική του κεφαλαίου και των κομμάτων του. Δεν πειθαρχούμε στα κελεύσματα της υποταγής.
Ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και αναγκαίος, η μόνη απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννά φτώχεια, κρίσεις και πολέμους.
Μη δέχεσαι να ζεις στην αβεβαιότητα, στην ανασφάλεια, στην ανεργία και την αμορφωσιά.
Στις σημερινές συνθήκες όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για να ζήσουν οι εργαζόμενοι κάνοντας κουμάντο στον πλούτο που παράγουν.
Έχουμε τη δύναμη να τους ανατρέψουμε, να χτίσουμε μία κοινωνία,
που δε θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Μία κοινωνία που θα αναπτύσσεται με βάση την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας,
το σοσιαλισμό - κομμουνισμό.
Είμαστε σίγουροι ότι οι λαοί θα είναι αυτοί που θα πουν την τελευταία λέξη!
Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΙΟΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
Διαβάστε περισσότερα...

Γιορτή πίτας και μελιού στο Λέχοβο

Γιορτή Πίτας και Μελιού συνδιοργανώνουν ο Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβιτών «Ο Προφήτης Ηλίας», ο Δήμος Αμυνταίου και η Τοπική Κοινότητα Λεχόβου, σήμερα και αύριο 28 – 29 Οκτωβρίου.
Σήμερα, στο Κλειστό Γυμναστήριο Λεχόβου, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Στην αχλύ του μύθου» και έκθεση τοπικών προϊόντων.
Αύριο, οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στην πλατεία του χωριού, όπου θα πραγματοποιηθεί η Γιορτή Πίτας με τις ξακουστές πίτες του Λεχόβου και δωρεάν κρασί. Παράλληλα, στην Αστική Σχολή θα εκτίθεται η φωτογραφική ιστορική αναδρομή του Λεχόβου με θέμα «Στην αχλύ του μύθου» και θα υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης στο αξιόλογο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού.
Διαβάστε περισσότερα...

Ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Φλώρινας από τους Φλωρινιώτες Θεσσαλονίκης

Στις 13 Νοεμβρίου θα γίνει η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Φλωρινιωτών Θεσσαλονίκης για την Απελευθέρωση της Φλώρινας, στην Αίθουσα Τελετών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με ομιλητή τον διακεκριμένο Φλωρινιώτη Καθηγητή Ιατρικής Θεόδωρο Δαρδαβέση.
Στην εκδήλωση θα τιμηθούν οι:
-Θεόδωρος Δαρδαβέσης για την προσφορά του στον άνθρωπο
- Γρηγόρης Χατζηλάμπρου για την δωρεάν φιλοτέχνηση του εμβληματικού λογότυπου του συλλόγου
- Γεώργιος Μηλώσης για την προσφορά του στον τόπο μας και στον ΦΣΦ «Αριστοτέλης», στο πρόσωπο του οποίου τιμούμε επίσης τα 70 χρόνια φωτοδότου δραστηριότητας του συλλόγου.
- Θα ανακηρυχθεί Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου ο επί 32 χρόνια υπηρετήσας τον Σύλλογο, τέως Πρόεδρος Δημήτριος Μουρτζίλας.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Νίκος Μέρτζος.
Η Χορωδία του Συλλόγου θα πλαισιώσει την τελετή.
Θα λειτουργήσει έκθεση έργων ζωγραφικής του Γρηγόρη Χατζηλάμπρου.
Το Δ.Σ. του συλλόγου καλεί όλους τους Φλωρινιώτες να τιμήσουν την Απελευθέρωση της Φλώρινας και τα γενέθλια του ΦΣΦ «Αριστοτέλης» με την παράκληση να ενημερώσουν αλλήλους διότι δε θα αποσταλούν προσκλήσεις.
Διαβάστε περισσότερα...

Ο δήμος Αμυνταίου για το καλάθι προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας

Ο Δήμος Αμυνταίου θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το «Καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» πραγματοποίησε σύσκεψη με την ΕΑΣ Αμυνταίου και εκπροσώπους των κτηνοτρόφων της περιοχής. Στη σύσκεψη το Δήμο Αμυνταίου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Μωυσιάδης, την ΕΑΣ Αμυνταίου ο Πρόεδρος της κ. Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, ενώ συμμετείχαν στελέχη των δύο φορέων και φυσικά κτηνοτρόφοι της περιοχής.
Τα πιο σημαντικά αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας, ως προς τον ποιοτικό χαρακτήρα, την παράδοση, το ενδιαφέρον των αγροτών και το εισόδημα είναι: Κρασιά, Πιπεριά Φλωρίνης, Οπωροκηπευτικά (Ροδάκινα, Μήλα, Πατάτα κτλ), Ενεργειακές Καλλιέργειες, Γάλα, Κρέας αμνοεριφίων και μοσχαρίσιο, Τυροκομικά, Αρωματικά φυτά και Φασόλια.
Τα έργα που πρέπει άμεσα ή μεσοπρόθεσμα να κατασκευαστούν και θα βοηθήσουν τη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή μας είναι:
* Μελέτη και κατασκευή φράγματος Περικοπής.
* Εφαρμογή του συστήματος στάγδην άρδευσης.
* Εφαρμογή αναδασμών στα αγροκτήματα Αμυνταίου, Αγίου Παντελεήμονα, Ξινού Νερού, Φιλώτα και Ασπρογείων.
* Δημιουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων στην Κέλλη.
* Δημιουργία θερμοκηπιακού πάρκου με τηλεθέρμανση σε εκτάσεις της ΔΕΗ, μετά την πλήρη αποκατάσταση τους από τη χρήση ως ορυχείων.
* Αποκατάσταση - Διαχείριση του Αποστραγγιστικού Δικτύου του τέως Έλους Χειμαδίτιδα.
* Αγροτική Οδοποιία
* Δημιουργία Υδατοταμιευτήρων – Υδατοδεξαμενών σε ρέματα και χείμαρρους για άρδευση και πυροπροστασία
* Προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων καθώς και σχέδιο δράσης για τις εξαγωγές.
Στα πλαίσια της θεσμικής θωράκισης της αγροτικής παραγωγής και των προϊόντων, ώστε αυτά να παράγονται στην περιοχή μας με οικονομικό αποτέλεσμα και διέξοδο στην αγορά, οι θεσμικές παρεμβάσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν είναι:
1. Ινστιτούτο αμπέλου και Οίνου
2. Δημοπρατήριο
3. Ομάδες Παραγωγών σε ομοειδή προϊόντα
4. Έρευνα – Πειραματικοί αγροί πολλαπλασιαστικού υλικού
5. Πρότυπα – επισκέψιμα αγροκτήματα
6. Πιστοποίηση προϊόντων μέσω συνεταιρισμών
Το σύνολο των παραπάνω προτάσεων αποτελούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής, εφόσον υπάρξει δυνατότητα ένταξής τους στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «Καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
Διαβάστε περισσότερα...

Σχολική γιορτή στο 2ο δημοτικό σχολείο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Τα παιδιά είπαν ποιήματα, τραγούδησαν και έπαιξαν ένα μικρό θεατρικό. Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου το οποίο χειροκρότησε τις προσπάθειες των παιδιών.
Δίνουμε συγχαρητήρια στον Διευθυντή και το σύλλογο Διδασκόντων για τη διοργάνωση και την αρμονία της γιορτής, όπου αποδεικνύεται πως... εκπαίδευση δεν είναι μόνο το μάθημα!
Επίσης τους ευχαριστούμε θερμά, για τον καθημερινό αγώνα που πραγματοποιούν από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, για την μόρφωση των παιδιών μας, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν κα αντιμετωπίζουν λόγω των οικονομικών δυσχερειών της χώρας (έλλειψη βιβλίων, θέρμανσης κλπ).
Ευχόμαστε να συνεχίσουν με το ίδιο μεράκι, ζήλο και καλή δύναμη για το δύσκολο έργο τους.

Με εκτίμηση,
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας
Διαβάστε περισσότερα...