Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Καταργήσεις και τροποποιήσεις ιδρυμάτων της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, επέρχονται καταργήσεις και τροποποιήσεις κανονισμών σε ιδρύματα της Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, αιτιολογημένη πρόταση του Μητροπολίτη κ. Θεοκλήτου, γνωμοδότηση του νομικού γραφείου και τέλος απόφαση της Ι.Σ.

Αναλυτικά:

Καταργήσεις

α) Το «Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον Θηλέων της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας», ιδρυθέν δια της υπ’ αριθμ. 74/23.5.1972 πράξεως του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, εγκριθέν δε υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 686/Β/6.9.1972), καταργείται.

β) Το «Εκκλησιαστικόν Οικοτροφείον Μαθητών Αμυνταίου "Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ" της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας», ιδρυθέν δια της υπ’ αριθμ. 93/23.7.1973 Πράξεως του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, εγκριθέν δε υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 1173/Β/4.10.1973), καταργείται.

γ) Το «Εκκλησιαστικόν Γηροκομείον Πτολεμαΐδος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας "ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ"», ιδρυθέν δια της υπ’ αριθμ. 326/31.8.1989 Πράξεως του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, εγκριθέν δε υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 693/Β/15.9.1989), καταργείται.

δ) Το «Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Προστασίας Σπουδαζούσης Νεότητος "ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας», ιδρυθέν δια της υπ αριθμ. 73/1972 Πράξεως του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, εγκριθέν δε υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 686/τ.Β΄/6.9.1972), καταργείται.

Πάσα η κινητή και ακίνητος περιουσία των ως άνω καταργουμένων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε δικαίωμα και αξίωση αυτών, ανήκει αυτοδικαίως εις το νομικόν πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

Μετονομασία εκκλησιαστικού ιδρύματος

Το «Εκκλησιαστικόν Γηροκομείον της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας», ιδρυθέν δια της υπ’ αριθμ. 201/21.1.1970 Πράξεως του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, εγκριθέν δε υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 196/Β/20.3.1970), μετονομάζεται εις «Αυγουστίνεων Εκκλησιαστικόν Γηροκομείον Φλωρίνης», της μετονομασίας εγκριθείσης δια της υπ’ αριθμ. 11/2015 Πράξεως του Δ.Σ. του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Φλωρίνης.

Τροποποίηση Κανονισμού εκκλησιαστικού ιδρύματος «Ερευνητικό Ινστιτούτο δια την Νόσον του Αλτσχάιμερ, λοιπών εκφυλιστκών παθήσεων του εγκεφάλου και μελέτης του γήρατος ‘‘ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ’’

Ο Κανονισμός λειτουργίας του «Ερευνητικού Ινστιτούτου δια την Νόσον του Αλτσχάιμερ, λοιπών εκφυλιστικών παθήσεων του εγκεφάλου και μελέτης του γήρατος ‘‘ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ’’ της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας», συσταθέν δια της υπ’ αριθμ. 139/2012 Πράξεως του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, και εγκριθέν υπό της Ιερεάς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 2982/Β/ 8.11.2012), τροποποιείται ως εξής:
α) Το άρθρον 7 παρ. 7 αντικαθίσταται ούτω: «7. Το Δ.Σ. αποφαίνεται επί παντός θέματος αφορώντος την εν γένειλειτουργία του Ινστιτούτου και τον προγραμματισμό των δράσεων αυτού. Τα έσοδα και τα έξοδα του Ιδρύματος ενσωματώνονται εις το Γενικόν Φίλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και ως εκ τούτου το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να τηρεί διαχειριστικά βιβλία, ούτε και να υποβάλει Προϋπολογισμό και Απολογισμό. Ειδικώς επί σοβαρών θεμάτων, επί εκποιήσεως ακινήτων, αποδοχής ή αποποιήσεως δωρεών − κληρονομιών ή κληροδοσιών, συνάψεως δανείων, ως και η άσκηση ενδίκων μέσων, υποβάλλονται για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο».
β) Το άρθρον 11 τροποποιείται ως εξής: «Ο Ταμίας δεν υποχρεούται να τηρεί διαχειριστικά βιβλία, ούτε και να υποβάλει Προϋπολογισμό και Απολογισμό, καθώς τα έσοδα και τα έξοδα του Ιδρύματος ενσωματώνονται εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας».

Τροποποίηση Κανονισμού εκκλησιαστικού ιδρύματος «Ταμείον Αλληλεγγύης Κληρικών ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ’’

Το άρθρον 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος «Ταμείον Αλληλεγγύης Κληρικών "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας», ιδρυθέν δια της υπ’ αριθμ. 68/1971 πράξεως του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, εγκριθέν δε υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 383/Β/1972), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Το ίδρυμα δεν έχει ιδία διαχείρισιν, τα έσοδα και τα έξοδα του Ιδρύματος ενσωματώνονται εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και ως εκ τούτου το Ίδρυμα δεν υποχρεούται εις την υποβολήν Προϋπολογισμού και Απολογισμού και εις την διατήρησιν διαχειριστικών βιβλίων».

Τροποποίηση Κανονισμού εκκλησιαστικού ιδρύματος «Σχολή Ιεροψαλτών ‘‘Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ’’
Το άρθρον 5 του Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος «Σχολή Ιεροψαλτών "Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ" της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας», ιδρυθέν δια της υπ’ αριθμ. 72/1972 Πράξεως του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, εγκριθέν δε υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. 119/Β/1973), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Το ίδρυμα δεν έχει ιδία διαχείρισιν, τα έσοδα και τα έξοδα του Ιδρύματος ενσωματώνονται εις το Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και ως εκ τούτου το Ίδρυμα δεν υποχρεούται εις την υποβολήν Προϋπολογισμού και Απολογισμού και εις την διατήρησιν διαχειριστικών βιβλίων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.