Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Δωρεάν φοίτηση μαθητών στην Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Φλώρινας, ανακοινώνει στα μέλη του ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δέχεται μαθητές στην Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων. Οι μαθητές που θα εγγραφούν και θα παρακολουθήσουν επιτυχώς όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου παρέχονται πολλά ευεργετήματα:

1. Αποκτούν την Ιδιότητα του ομογενούς με ότι αυτό συνεπάγεται για την εισαγωγή τους στη συνέχεια με μικρότερο αριθμό μορίων, στα Πανεπιστήμια της Ελλάδος.
2. Καλύπτονται όλες οι δαπάνες διαβίωσης (μετάβαση-διαμονή).
3. Ιατρική και υγειονομική περίθαλψη δωρεάν.
4. Οι γονείς εφόσον ενδιαφέρονται δύνανται να μεταβούν οι ίδιοι στα Ιεροσόλυμα με δαπάνες του Πατριαρχείου, προς διαπίστωση των προαναφερομένων.

Τέλος, παραθέτουμε όλη την ανακοίνωση από την Επίσημη Πύλη Ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου, την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε για περισσότερες διευκρινίσεις- λεπτομέρειες. (http://www.jp-newsgate.net/gr/2008/06/02/657)

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παρέχει εἰς τούς Μαθητάς τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Σιών εἰς τά Ἱεροσόλυμα, πλήρη κάλυψιν σπουδῶν δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως (Γυμνασίου – Λυκείου). Περιλαμβάνονται ἔξοδα διδάκτρων, μεταβάσεως, διαμονῆς καί σιτίσεως.
Ἡ παροχή τῆς παιδείας εἰς τήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών γίνεται κατά τό ἐκπαιδευτικόν πρόγραμμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀπό Καθηγητάς προερχομένους ἐξ Ἑλλάδος.
Πλήν τούτου, οἱ Μαθηταί τῆς Σιών ἐκμανθάνουν στοιχεῖα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἁγιογραφίας (ἀπό τοῦ ἔτους τούτου), καθώς καί ἀραβικῆς γλώσσης. Συμμετέχουν εἰς τήν ζωήν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ὀργανικά αὐτοῦ μέλη, διακονοῦν εἰς τήν Θείαν Λατρείαν ποικιλοτρόπως, γνωρίζουν τήν ἔνδοξον ἱστορίαν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, μέσῳ μελέτης, ἀλλά κυρίως ἐπί τῶν ἰδίων τῶν Ἁγίων Τόπων, τῶν Θεοβαδίστων Ἁγίων Τόπων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπου δύνανται μετά τήν ἀποφοίτησίν των νά ὑπηρετήσουν ὑπό τήν τετιμημένην ἰδιότητα τοῦ Ἁγιοταφίτου.
Οἱ μαθητές μάς, ἐφόσον φοιτήσουν στὴ τελευταία τάξη τοῦ Γυμνασίου καί στίς τρεῖς τάξεις τοῦ Λυκείου μάς , ἀποκτούν τὸ δικαίωμα τῶν Ὁμογενῶν (ΦΕΚ 820 / 28 Μαρτίου 2016, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ἄρθρο 1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: Τέκνα Ἑλλήνων τοῦ Ἐξωτερικοῦ . Ἀπόφοιτοι Ἑλληνικῶν Λυκείων – Ἐδώ ὑπάρχει τὸ ἀρχεῖο μέ το ΦΕΚ), σύμφωνα μέ τὸ ὁποίο ,εἱσέρχονται στά Ἑλληνικά Πανεπιστήμια, δίνοντας Πανελλαδικές ἔξετάσεις τὸν Σεπτέμβριο κάθε ἔτους καί διαγωνίζονται μεταξύ τοὺς για το 3% τῶν θέσεων. (Ἐδώ ὑπάρχει τὸ ἀρχεῖο, μέ τὶς βάσεις τοῦ Σεπτεμβρίου 2015 ἀνά Κατηγορία καί ἀνά Σχολή).
Ἡ Πατριαρχική Σχολή τῆς Ἁγίας Σιών εὑρίσκεται πλησίον τοῦ τόπου τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί τῆς Πεντηκοστῆς.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἐπικοινωνήσουν:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 0097226719773 καί 0097226722587
ΚΙΝΗΤΟ : 00972543121638
ΚΙΝΗΤΟ στὴν Ἑλλάδα : 6973761971

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
π. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.