Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση από το δήμο Φλώρινας για την υπαίθρια διαφήμιση

Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας σε εφαρμογή του με αριθ. Πρωτ. 57774/2448/09-11-2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους επιχειρηματίες, εταιρείες και φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της για την νομοθεσία περί παράνομης υπαίθριας διαφήμισης καθώς και την έκδοση της υπ’ αριθ. Πρωτ. 56654/625/21-09-2015 (ΦΕΚ 2105/Β/28-09-2015) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με ΑΔΑ 7ΥΥΤΟΡ1Γ-Δ61 με θέμα «Καθορισμός τρόπου υπολογισμού ύψους προστίμων επί παράνομων υπαίθριων διαφημιστικών πλαισίων-διαφημίσεων σε οδούς και περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας»,

• Ως υπαίθρια διαφήμιση, καθορίζεται η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο μηνυμάτων κάθε μορφής για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Η υπαίθρια διαφήμιση επιτρέπεται να διενεργείται μόνο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια («διαφημιστικά πλαίσια») που η τοποθέτηση και προδιαγραφές κατασκευής τους διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001 και ΚΥΑ 52138/2003 (ΦΕΚ 1788/Β/2-12-2003). Η τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας (και σε ιδιωτικό χώρο, όπως π.χ. ο αύλειος χώρος κτιρίων ή ιδιόκτητο γήπεδο) γίνεται μόνο κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον οικείο Δήμο και η οποία αναγράφεται σε εμφανές σημείο επί της πινακίδας. Διαφημιστική πινακίδα χωρίς αναγραφή του αριθμού της αδείας είναι παράνομη (ακόμα και στην περίπτωση που υφίσταται άδεια).

• Οι υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες δεν πρέπει να συγχέονται με τις «επιγραφές». Ως επιγραφές (για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια) ορίζονται οι πινακίδες που αναρτώνται ή προσαρτώνται σε τοίχους, προθήκες και θύρες καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών, με σκοπό να προσδιορίσουν τη θέση, διεύθυνση και ιδιότητα ή την επαγγελματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων ή την επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεων φυσικών προς προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκτελούν εργασίες στους χώρους αυτούς. Η τοποθέτηση και οι προδιαγραφές κατασκευής τους, γίνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ΚΥΑ 38110/2002 (ΦΕΚ Β 1255/25-9-02). Επιγραφές μη τοποθετημένες επί των όψεων των κτιρίων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 αυτής, αλλά σε άλλους χώρους (π.χ. στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του καταστήματος), έστω εγγύς ή των ορίων της ιδιοκτησίας της επαγγελματικής στέγης, ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους, θεωρούνται ως διαφημιστικές και απαιτείται έκδοση άδειας. Κατά τα ανωτέρω υπαίθρια διαφημιστική πινακίδα θεωρείται και αυτή που είναι τοποθετημένη επί της στέγης του κτιρίου ή επί της περίφραξης του οικοπέδου κάθετος γηπέδου. Συναφώς σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 11 του άρθρου 2 της ίδιας ΚΥΑ 38110/2002 (ΦΕΚ Β 1255/25-9-02), επιτρέπεται τοποθέτηση ενημερωτικών επιγραφών δηλωτικών της ιδιότητας των ενοίκων επί τοίχου παρά την είσοδο κτιρίου ή αυλόθυρα με μέγιστες διαστάσεις 2,20 m x 0,30 m με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας.

• Επίσης οι υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες δεν υπάγονται ως αυθαίρετες κατασκευές στις ρυθμίσεις του Ν.4178/2013 (κοινώς «δεν τακτοποιούνται»).

• Σε κάθε περίπτωση για τις εθνικές, επαρχιακές οδούς και αυτοκινητόδρομους, που αποτελούν και τον τομέα ευθύνης/ελέγχου εκ μέρους Απ. Διοίκησης (στα εκτός ορίων οικισμών τμήματά τους), η ζώνη πλήρους απαγόρευσης τοποθέτησης υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων είναι 150 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα της οδού ακόμα και αν είναι εγκατεστημένες σε ιδιωτικό χώρο. Η παραπάνω ζώνη περιορίζεται στα σαράντα 40 μέτρα στα σημεία τους που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70 Km/h.

• Στην έννοια της παράνομης υπαίθριας διαφήμισης εμπίπτει και η τοποθέτηση πανό και αεροπανό (συμπεριλαμβανομένων των αφισών) κατά μήκος των οδών, σε στύλους ηλεκτροφωτισμού, φωτεινούς σηματοδότες, γέφυρες, προσωρινές περιφράξεις δημοσίων έργων, κ.λ.π.

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί/καταγραφεί τοποθέτηση παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, εκτός της απομάκρυνσης αυτής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που διαμορφώνεται βάσει των κριτηρίων του υπ αριθμ. πρωτ. 56654/625/21-09-2015 (ΦΕΚ 2105/Β/28-09-2015), κυμαίνεται μεταξύ 1.467,35 ευρώ και 29.437,00 ευρώ και αναλόγως των περιστάσεων επιβάλλεται καθ ολοκληρία εκτός του διαφημιζομένου, στον διαφημιστή και στον ιδιοκτήτη του χώρου. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η υπαίθρια διαφήμιση δεν απομακρυνθεί από τους υπαίτιους αλλά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι δαπάνες αφαίρεσης, αποκατάστασης του χώρου και κάθε άλλης συναφής δαπάνη, θα καταλογίζεται επιπλέον σε βάρος των υπαιτίων.

• Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων : Οι πινακίδες σήματος (π.χ. ΒΡ, ΕΚΟ) και τιμών πώλησης που τοποθετούνται σε αυτά, δεν θεωρούνται διαφημιστικές καθότι η προβολή των συγκεκριμένων στοιχείων ορίζεται υποχρεωτική από τις κείμενες διατάξεις και κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να τοποθετούνται κάθετα προς τον άξονα της οδού. Τυχόν άλλες πινακίδες πέραν των προαναφερόμενων πινακίδων σήματος/τιμών, που τοποθετούνται εντός ή εκτός του πρατηρίου/σταθμού με σκοπό την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων είναι διαφημιστικές. Διευκρινίζεται ότι δεν συνιστά διαφήμιση η απλή παρουσίαση ενός προϊόντος που διακινείται ή μιας υπηρεσίας που παρέχει το πρατήριο (π.χ. απλή αναγραφή λογότυπου λιπαντικών – ή της λέξης «πλυντήριο», “mini market”, κτλ.), όταν δεν συνοδεύεται από κάποιο σχετικό διαφημιστικό μήνυμα, αλλά με την προϋπόθεση πάντως ότι με αυτή την επιγραφή δεν προβάλλεται είδος σε έκταση δυσανάλογη συγκριτικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

• Υπενθυμίζουμε επίσης την καταληκτική ημερομηνία 13.4.2016 του διαστήματος των 2 ετών που προβλέφθηκε με το άρθρο 75 παρ. 1 του Ν.4257/2014, ώστε να προσαρμοστούν οι προδιαγραφές και η θέση των επιγραφών που είναι τοποθετημένες στις όψεις των κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις, στα οριζόμενα στην ΚΥΑ 38110/2002 (ΦΕΚ Β 1255/25-9-02). Υπενθυμίζουμε ότι από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών εξαιρούνται οι επιγραφές στις στέγες των κτιρίων, οι οποίες ως παράνομες πρέπει να αφαιρεθούν άμεσα όπως επίσης και τα πανό που απεικονίζουν προϊόντα και προσφορές της επιχείρησης και τοποθετούνται περιοδικά στις όψεις των κτιρίων.

ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.