Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη, στις 3 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. «Παράταση χρόνου υλοτομίας της δασοσυστάδας 3β του δημοτικού δασοκτήματος Αλώνων»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
2. «Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
3. «Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κο Κάιτση Χρήστο του Ηλία»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στην κα Τσαμπάζη Μαρίτσα του Πέτρου»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
6. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας στον κο Λαζαρίδη Θεόδωρο του Αναστασίου»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7. «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.»
Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
8. «Οριστική Παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας στο νέο πάρκο (πρώην γήπεδο Φλώρινας).» με Ανάδοχο τον κ. Γιαννουλούδη Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό – Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμού 39.065,18 € και συμβατικής δαπάνης 22.657,81 €»
Εισηγητής κος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Σχετικά με τον ορισμό επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων και εκδηλώσεων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 484,00 € από υπερβάλλον ποσό επιχορήγησης του Δήμου Φλώρινας για την κάλυψη εκλογικών αποζημιώσεων υπαλλήλων κατά το έτος 2015»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 958,56 € από έκπτωση ποσοστού 20% για εισφορά σε χρήμα του οικοπέδου 8 στο Ο.Τ. 274 στην κα Ιωάννου Χαρίκλεια»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15. «Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16. «Διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικών ετών 2015 - 2016 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
17. «Καταγγελία - λύση της σύμβασης μίσθωσης του με αριθ. 15 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας, για μη καταβολή μισθωμάτων - κήρυξη της μισθώτριας ως έκπτωτης, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της ως άνω σύμβασης»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
18. «Μεταβίβαση λόγω προσκύρωσης δημοτικής κοινόχρηστης έκτασης, εμβαδού 99,00 τ.μ., βάσει της υπ’ αριθ. 1/514/24-2-1992 πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων του Νομάρχη Φλώρινας, του με αριθ. 8 Οικοπέδου, στο Β’ Ο.Τ. του 5ου Αστικού προσφυγικού συνοικισμού που βρίσκεται στη Φλώρινα, επί της οδού Δελαπόρτα 1 στην όμορη ιδιοκτησία των Δήμου Δημήτριου του Γεωργίου και της Ελευθερίας Δήμου του Γεωργίου»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
19. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
20. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
21. «Καθορισμός θέσεων περιπτέρων υπό μετατόπιση Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
22. «Διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
23. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
24. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
25. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
26. «Σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
27. «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 542/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με παραχώρηση χρήσης του παλαιού Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Άνω Καλλινίκης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άνω Καλλινίκης, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
28. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου "ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ" για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
29. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης "ΜΕΛΙΤΕΥΣ" για τη διοργάνωση εκδηλώσεων»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
30. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακρίτα "Ο Ορφέας" για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων την ημέρα του Αγίου Πνεύματος»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
31. «Επιχορήγηση του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Καυκάσου "Ποντιακή Ιδέα" για την αναβίωση εθίμου την ημέρα του Αγίου Πνεύματος»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
32. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής»
Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
33. «Επιχορήγηση του Συλλόγου των εν Αθήναις Φλωρινιωτών "Ο Φίλιππος", για τη διοργάνωση συναυλίας.
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.