Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

«Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού Υλικού»

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) στην "Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού Υλικού".

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και λοιπών εφαρμοσμένων επιστημών στην παραγωγή (in-vivo και in-vitro), πιστοποίηση (μορφολογική, φυσιολογικά, κυτταρολογική, βιοχημική και μοριακή) και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ως ημερομηνία έναρξης του προγράμματος ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Μεταπτυχιακού, http://crop-cert.teiwm.gr/. Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διευθυντή του προγράμματος, καθηγητή Ιωάννη Ξυνιά στo τηλέφωνο 2385054632 και στο e-mail: ioannis_xynias@hotmail.com, καθώς και στη γραμματέα κ. Ευγενία Χαλβατζή στο τηλέφωνο 2385054620 και στο e-mail: crop-cert@teiwm.gr.

Προκήρυξη

To Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί στη Φλώρινα το πρώτο έτος (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (M.Sc.-Master of Science in Production, certification and distribution of plant reproductive material).

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:
Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας που πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του ΠΜΣ στη Φλώρινα:
• Αίτηση συμπληρωμένη (το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών http://www.crop-cert.teiwm.gr)
• Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες.
• Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από την Ειδική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
Σύνολο 2.500€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 700€ κατά την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο και 600€ κατά την ανανέωση εγγραφής στα επόμενα τρία εξάμηνα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:
Τα μαθήματα θα γίνονται σε τρεις εργάσιμες ημέρες, με δυνατότητα διδασκαλίας και Σάββατο εάν κριθεί απαραίτητο.

Διάρκεια σπουδών:
Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα (3 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής).

Υποβολή Αιτήσεων:
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 21-6-2016 έως και την Τετάρτη 31-8-2016 στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Φλώρινα, με την ένδειξη για το ΜΠΣ στην «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού» (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
Ώρες: 09:00 – 15:00
Τηλ: 23850 54620 (κα Χαλβατζή Ευγενία)
e-mail: crop-cert@teiwm.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων
Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα .

Επιλογή Εισακτέων:
Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:
• Bαθμός πτυχίου (70%).
• Καλή γνώση της Αγγλικής: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
• Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, και η οποία αποδεικνύεται νομίμως (μέγιστο 5 έτη, δύο μόρια ανά έτος) (10%).
• Προσωπική συνέντευξη (20%)
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή του ΜΠΣ.

Αριθμός Εισακτέων:
Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί με τις αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής οι πρώτοι έως τον αριθμό 25 [με ανώτερο όριο τους τριάντα (30) φοιτητές με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0,00-10,00. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.