Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Προσωρινοί πίνακες κατασκηνωτικού προγράµµατος 2016

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι από την ∆ιεύθυνση Ασφάλισης του ΟΑΕΔ, αναρτήθηκαν τα προσωρινά Μητρώα ∆ικαιούχων και Παρόχων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειοµένων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιαµονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016.

Οι ∆ικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσµάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 01.06.2016 µέχρι την 03.06.2016 και ώρα 23:59. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).

∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται µε αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ µέχρι την 06.06.2016 και ώρα 14:00. ∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται µε την αίτηση αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενστάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις παιδιών που και οι δύο γονείς τους έχουν καταθέσει ως δικαιούχοι αποδεκτή αίτηση για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, τα παιδιά έχουν αποδοθεί στον γονέα µε τα περισσότερα µόρια στο Μητρώο ∆ικαιούχων, ενώ ο άλλος γονέας εµφανίζεται στον Πίνακα Αποκλειοµένων µε την ένδειξη «∆εν έχουν δηλωθεί ωφελούµενα τέκνα που να πληρούν τις προϋποθέσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.