Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Η κατανομή του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση η κατανομή, διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας:
i) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
ii) Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας διατίθεται στους ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, δηλαδή στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου. Η κατανομή του ποσού στους ενεργειακούς Δήμους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2.
ii) Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στον όμορο των όμορο των ενεργειακών, μη ενεργειακό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πρεσπών.
2. Τα κονδύλια του κάθε Ειδικού Λογαριασμού που αναλογούν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους ενεργειακούς Δήμους, κατανέμονται σ’ αυτούς ως εξής:
α) Κατά ποσοστό 25% ισόποσα.
β) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με την καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα όρια εκάστου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Τα στοιχεία της ανά έτος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια εκάστου Δήμου δίδονται με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
γ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με το εμβαδό των εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια εκάστου Ο.Τ.Α και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της λειτουργίας των ορυχείων (ΔΕΗ και ιδιωτών) και για τις εγκαταστάσεις των λιγνιτικών σταθμών και οι οποίες προέρχονται από αναγκαστική απαλλοτρίωση, απευθείας αγορά ή παραχώρηση. Τα στοιχεία για το εμβαδό των ανωτέρω εκτάσεων επικαιροποιούνται στο τέλος κάθε έτους με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
δ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων όλων των ενεργειακών Δήμων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).
3. Η παραπάνω μεθοδολογία κατανομής κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού για τους ενεργειακούς και μη Δήμους, δύναται να χρησιμοποιηθεί και για τον προσδιορισμό του συνολικού χρηματικού ποσού που αναλογεί σε ευρύτερες περιοχές, περισσότερων του ενός Ο.Τ.Α. Το άθροισμα των αναλογούντων χρηματικών ποσών στους Ο.Τ.Α., που ανήκουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έργα και ενέργειες που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της ευρύτερης περιοχής.
Άρθρο 3
Ειδικοί Λογαριασμοί.
Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., μετά τη διενέργεια της κατανομής των κονδυλίων του Τέλους Ανάπτυξης από την Επιτροπή Κατανομής, καταθέτει σε τρείς Ειδικούς Λογαριασμούς, που συστήνονται για το σκοπό αυτό, τα ποσά που αναλογούν στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες και ενημερώνει εγγράφως τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα μέλη της Επιτροπής Κατανομής. Την ευθύνη τήρησης των τριών Ειδικών Λογαριασμών έχει αποκλειστικά η Δ.Ε.Η. Α.Ε. Τα ποσά των Λογαριασμών αυτών διατίθενται στους δικαιούχους όπως προβλέπεται στο άρθρο 2. Οι τόκοι που προκύπτουν ενσωματώνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Από τα ποσά των Ειδικών Λογαριασμών, χρηματοδοτούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των προβλεπόμενων στο άρθρο 4, πενταετών Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Α.Π.) των δικαιούχων.
Το ετησίως αδιάθετο (μη απορροφηθέν) ποσό κάθε Ειδικού Λογαριασμού μεταφέρεται, αυτομάτως, στο επόμενο έτος της πενταετίας. Τυχόν αδιάθετα (μη απορροφηθέντα) ποσά προηγούμενων ετών, τα οποία είχαν κατανεμηθεί σε δικαιούχους και είχαν κατατεθεί στους ειδικούς λογαριασμούς τους με βάση την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν Δ5/ΗΛ/Β/ Φ5.179/17788/23.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταφέρονται αυτούσια στους Ειδικούς Λογαριασμούς των ιδίων δικαιούχων, που συστήνονται με την παρούσα. Τα εν λόγω μεταφερόμενα ποσά μπορούν να διατεθούν και για την υλοποίηση μελετών ή έργων που είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και συμβούλια πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Ως απορροφηθέντα, θεωρούνται τα ποσά που αφορούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες καθώς και αυτά που προορίζονται για οφειλόμενες πληρωμές έργων, βάσει συμβατικών δεσμεύσεων.
Άρθρο 4
Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Ε.Α.Π.).

Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, ΕιδικάΑναπτυξιακά Προγράμματα (Ε.Α.Π.) καλούνται τα πενταετή Αναπτυξιακά Προγράμματα που καταρτίζονται με ευθύνη των οικείων Περιφερειών και αφορούν σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996. Ως έργα υποδομής νοούνται εκείνα που στηρίζουν την ανάπτυξη, με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής, την εξασφάλιση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η υλοποίηση των Ε.Α.Π. δεν αίρει ή περιορίζει τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος από άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη δράση της. Το κάθε Ε.Α.Π. εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας, μετά από υποβολή Σχεδίου Ε.Α.Π., που συντάσσεται ύστερα από επεξεργασία των αντίστοιχων προτάσεων της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.), άλλων φορέων (επιμελητηρίων, εργατικών κέντρων, Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.α.) και ιδιωτών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Για κάθε Περιφέρεια συντάσσεται ένα Ε.Α.Π. με διακριτούς προϋπολογισμούς και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προτεραιότητες, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η επεξεργασία, η αξιολόγηση, και η ιεράρχηση των έργων που προτείνονται, για ένταξη στο εγκεκριμένο πλέον Ε.Α.Π., γίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 5, με βάση τα ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Ε.Α.Π.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης υποβάλλει εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο, με απόφασή του, εντάσσει τα έργα στο πρόγραμμα παίρνοντας υπόψη την ανάγκη συμπληρωματικότητας προγραμμάτων και πόρων καθώς και τη συμφωνία με το πνεύμα του ν.2446/1996 όπως ισχύει κάθε φορά. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση απένταξης έργων από το πρόγραμμα. Προτεραιότητα δίνεται στις άμεσα πληττόμενες περιοχές, ύστερα από αξιολόγηση και των επιπτώσεων που προέκυψαν ή θα προκύψουν στις γειτνιάζουσες περιοχές, κυρίως στο περιβάλλον και προτάσσονται συγκεκριμένα έργα που συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης και προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους και επιλέξιμους φορείς.
Στα Ε.Α.Π δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα και σημαντικά έργα, τα οποία συμβάλλουν:
α) στην ανάπτυξη των περιοχών όπου εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που καθορίζουν τα οικεία Περιφερειακά ή Δημοτικά Συμβούλια.
β) στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, πέραν των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
γ) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
δ) στη δημιουργία υποδομών στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης.
ε) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς της παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής.
στ) στη τόνωση της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας.
Κατά την επεξεργασία, αξιολόγηση και ιεράρχηση των έργων που προτείνονται για ένταξη στο Ε.Α.Π. από τα Περιφερειακά Συμβούλια λαμβάνονται υπόψη όλα τα Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα (Περιφερειακά και Τοπικά), καθώς και οι χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός και συμπληρωματικότητα και να αποφεύγονται προβλήματα αποσπασματικότητας και κατάτμησης πόρων.
Δικαίωμα πρότασης για την ένταξη έργων, έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φορείς με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου αναφέρεται στη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα, την συμπληρωματικότητα και την ωριμότητα του έργου, στον συνολικό του προϋπολογισμό και το χρονικό του προγραμματισμό. Τα έργα και οι ενέργειες που προτείνονται για ένταξη στα Ε.Α.Π. αξιολογούνται με βάση τη συμπληρωματικότητα και την ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση, σε κάθε περιοχή. Η διάρθρωση του Ε.Α.Π., στο πλαίσιο και των ανωτέρω στόχων, περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:
α. Μελέτες και υπηρεσίες.
β. Περιβάλλον, ποιότητα ζωής και κοινωνική συνοχή.
γ. Υποδομές και στήριξη της επιχειρηματικότητας και του παραγωγικού περιβάλλοντος (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας).
δ. Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση, εκπαίδευση, έρευνα και νέες τεχνολογίες.
ε. Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισμού και του τουρισμού.
στ. Τεχνική Υποστήριξη και Δημοσιοποίηση (ελάχιστο 2% και μέγιστο 5%).
Άρθρο 5
Παρακολούθηση των Ε.Α.Π.

1. Για την παρακολούθηση της πορείας και της απορροφητικότητας των Ε.Α.Π συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης με έδρα την έδρα της αντίστοιχης Περιφέρειας στα όρια της οποίας βρίσκονται οι, κατά τα ανωτέρω, δικαιούχοι Ο.Τ.Α.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης απαρτίζεται από:
α) Τον οικείο Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο.
β) Τον/τους Αντιπεριφερειάρχη/ες της/των οικείας/οικείων Περιφερειακής Ενότητας/Περιφερειακών Ενοτήτων.
γ) Έναν Περιφερειακό Σύμβουλο που ορίζεται από τη μείζονα αντιπολίτευση.
δ) Τρεις αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, που προτείνονται από την Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), εκ των οποίων δύο απαραιτήτως από τους ενεργειακούς Ο.Τ.Α.
ε) Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ/Τμήμα της αντίστοιχης Περιφέρειας.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου/Παράρτημα της αντίστοιχης Περιφέρειας.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα της αντίστοιχης Περιφέρειας.
η) Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου (πρώην ΕΒΕ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
ια) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η.
ιβ) Έναν εκπρόσωπο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης.
Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται από τους οικείους Φορείς με τους αναπληρωτές τους.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε απαιτείται. Στις περιπτώσεις που προκύπτουν προβλήματα στην προώθηση των έργων, η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει την απένταξη ή την ένταξη νέων έργων. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως όταν υπάρχει πλειοψηφία.
Την ευθύνη για την σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων έχει ο πρόεδρος αυτής.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης επικουρείται από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας ή από σύμβουλο διαχείρισης. Οι ανωτέρω μεριμνούν για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης των προτάσεων, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης, των πρακτικών των συνεδριάσεων, των εισηγήσεων και για κάθε άλλο αναγκαίο και συναφές ζήτημα καθώς και για την ομαλή και σε καθημερινή βάση, ροή του προγράμματος.
4. Οι αμοιβές των μελών, καθώς και οι άλλες πρόσθετες λειτουργικές δαπάνες της Επιτροπής Παρακολούθησης, που λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Π.
5. Η Περιφέρεια, εάν το επιθυμεί, αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Διαχείρισης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η αμοιβή του Συμβούλου Διαχείρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Π. Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνουν αναλογικά το σύνολο των δικαιούχων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και αφαιρούνται από το συνολικό ποσό του προγράμματος. Για τις δαπάνες που απορρέουν από τα ανωτέρω.
Φορέας Υλοποίησης (Φ.Υ.) (Δικαιούχος) είναι η οικεία Περιφέρεια.
6. Επιβάλλεται στους ενεργειακούς Δήμους εισφορά 2% επί των αναλογούντων ποσών, υπέρ του «Δικτύου Ενεργειακών Δήμων» για την πραγμάτωση των σκοπών του. Η έγκριση των δαπανών διενεργείται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης της έδρας του Δικτύου.
Άρθρο 6
Ανάθεση και υλοποίηση μελετών και έργων του Ε.Α.Π. 
Η ανάθεση μελετών, η δημοπράτηση, η κατασκευή και η επίβλεψη των έργων που εντάσσονται στο Ε.Α.Π., η προμήθεια υλικών και η σύναψη συμβάσεων δημοσίων υπηρεσιών, διέπονται από την αντίστοιχη κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης. Η υλοποίηση των τεχνικών έργων του Ε.Α.Π. γίνεται,ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης, από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών ή Δήμων, εφόσον έχουντην απαραίτητη τεχνική συγκρότηση και δυνατότητα.
Άρθρο 7
Πληρωμές.

1. Για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, προκειμένου να πληρωθούν εργασίες που εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο του ΕΑΠ συντάσσεται, πέραν των άλλων στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ειδικό έντυπο πιστοποίησης, στο οποίο αναφέρονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και τα πιστοποιούμενα ποσά. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την Προϊσταμένη Αρχή εκτέλεσης του έργου και θεωρείται από την Επιτροπή Ελέγχου έργων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα χρηματικά ποσά που αφορούν σε εκτελεσθείσες εργασίες, οι οποίες πιστοποιούνται με τα συγκεκριμένα ειδικά έντυπα, καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε., στους φορείς υλοποίησης και με αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων τους καταβάλλονται στους αναδόχους.
2. Ορίζονται δύο Επιτροπές Ελέγχου Έργων, μία στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και μία στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Η κάθε Επιτροπή Ελέγχου Έργων απαρτίζεται από:
α) Έναν τεχνικό της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα νομικό εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του.
Μπορούν επίσης να συμμετέχουν συμβουλευτικά και ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις ή τη συνθετότητα ή το μέγεθος των προς έλεγχο έργων και ενεργειών ένας εκπρόσωπος από το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και του Ο.Ε.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) ή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Έργων. Η ως άνω Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την Προϊσταμένη Αρχή εκτέλεσης του έργου, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει απαραίτητο προκειμένου να βεβαιώσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν, καθώς και να προβεί ή να παραγγείλει αυτοψία από υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οικείας Περιφέρειας.
Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ΄Εργων καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 8
Προβολή των έργων.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από το Τέλος, τοποθετούνται τυποποιημένες πινακίδες στις οποίες αναγράφονται απαραιτήτως τα εξής:
α) Ο τίτλος του έργου.
β) Χρηματοδότηση από το ειδικό Τέλος Δ.Ε.Η. Α.Ε.
γ) Ο ανάδοχος του έργου.
δ) Ο προϋπολογισμός του έργου.
ε) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
Ο τύπος και η μορφή της πινακίδας σχεδιάζεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την αναπαραγωγή των πινακίδων από τους φορείς υλοποίησης των έργων.
Άρθρο 9
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Με την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/ 17788/23.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1370), ως είχε τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/14921/17.7.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1020), Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/οικ.575/08 (ΦΕΚ Β΄ 12) και Δ5− ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 28485/12−12−2011 (ΦΕΚ Β΄2882) Υπουργικές Αποφάσεις.

Πηγή: kozan.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.